Väx­ter­na som vill ta kål på dig

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Den gif­ti­gas­te for­men av ve­ge­ta­tion i värl­den är den blyg­sam­ma ri­cin­plan­tan (Ri­ci­nus com­mu­nis). Trots att den finns i träd­går­dar över he­la värl­den, är dess frön far­li­ga. De in­ne­hål­ler ri­cin, en oer­hört gif­tig ke­mi­ka­lie och fa­vo­rit bland brev­skic­kan­de ter­ro­ris­ter värl­den över. Fy­ra till åt­ta frön är allt som be­hövs för att dö­da en per­son, men dö­den är lång­sam och tar upp till fem da­gar om sym­to­men in­te be­hand­las. In­tag av bel­la­don­na, el­ler bel­la­don­na­bär som de of­ta kal­las, re­sul­te­rar i ett be­tyd­ligt snab­ba­re ut­trä­de ur det jor­dis­ka. En dos på 10–20 bär, el­ler ett blad, dö­dar en vux­en män­ni­ska. Vårt val av växtri­kets värs­ta mör­da­re mås­te än­då bli Man­ci­nel­la­trä­det (Hip­po­ma­ne man­ci­nel­la), som finns i de­lar av Flo­ri­da och Västin­di­en. Det är vår fa­vo­rit ef­tersom det ut­an tve­kan är den mest aso­ci­a­la väx­ten vi kän­ner till. Trä­det in­te ba­ra ogil­lar dig – det är ute ef­ter dig! Lu­ta dig mot trä­det, och den vi­ta sa­ven det pro­du­ce­rar kom­mer tro­li­gen att or­sa­ka en våld­samt al­ler­gisk re­ak­tion på hu­den. Och än­nu vär­re: om du tar skydd från reg­net un­der det, kom­mer det av­rin­nan­de vatt­net att or­sa­ka blå­sor när det kom­mer i kon­takt med hu­den.

Tit­ta in­te åt det hål­let, men bus­kar­na som göm­mer sig bakom pe­tu­ni­or­na pla­ne­rar att dö­da dig …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.