Sub­tro­pisk su­pe­rop­tik

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Ing­en kom­mer i när­he­ten av den spektra­la käns­lig­he­ten hos man­tis­rä­kan.

I det tro­pis­ka och sub­tro­pis­ka vatt­net mel­lan Afri­ka och Sy­da­me­ri­ka längs ekva­torn le­ver man­tis­rä­kan. Den är känd in­te ba­ra för sin ag­gres­si­va na­tur och si­na kraft­ful­la klor, ut­an ock­så för sin skar­pa syn. Dess ögon är sam­man­sat­ta som på troll­slän­dan, men istäl­let för att nöja sig med att som troll­slän­dan se fem fär­ger, kan man­tis­rä­kan se he­la 16 styc­ken. Tänk dig: den här lil­la va­rel­sen kan upp­fat­ta rött, grönt, blått plus 13 and­ra fär­ger som vi in­te ens kan fö­re­stäl­la oss. In­te ba­ra det, det lil­la havs­dju­ret upp­fat­tar ock­så ult­ra­vi­o­lett, in­fra­rött och po­la­ri­se­rat ljus, vil­ket gör att den har ett av värl­dens mest kom­plexa syn­or­gan. Det är in­te så kons­tigt att bi­o­lo­ger har gett den nam­net ”rä­kan från Mars”.

Man­tis­rä­kan kan upp­täc­ka 16 oli­ka fär­ger och är så stark att den kan kros­sa akva­ri­eglas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.