Mys­tiskt or­gan

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Un­der fle­ra år­tion­den ef­ter att den mag­ne­tis­ka käns­lig­he­ten hos djur och fåg­lar ha­de be­vi­sats ex­pe­ri­men­tellt, visste fors­kar­na in­te vil­ket or­gan de an­vän­de. Man tror i dag att det finns två hu­vud­sy­stem. Ett an­vän­der sig av små kri­stal­ler av mag­ne­tit i mem­bra­nen i sär­skil­da re­cep­tor­cel­ler. Regn­bågs­fo­rel­len har till ex­em­pel nål­for­ma­de mag­ne­tit­kri­stal­ler i cel­ler­na som kan­tar de­ras na­sa­la pas­sa­ger. När de ro­te­rar in­om jordens mag­net­fält gung­ar kri­stal­ler­na som träd i vin­den för att för­sö­ka för­bli kor­rekt rik­ta­de. Fåg­lar an­vän­der mag­ne­tit­kri­stal­ler i näb­ben på ett lik­nan­de sätt, men vis­sa har även ett se­pa­rat sy­stem i ögo­nen. Ett pro­te­in i nät­hin­nan som kal­las kryp­to­krom ak­ti­ve­ras i när­va­ro av blå ljus­våg­läng­der. Nor­malt fal­ler de ak­ti­ve­ra­de kryp­to­kro­mer­na till­ba­ka till sitt in­ak­ti­va till­stånd på någ­ra na­no­se­kun­der, men ett mag­net­fält kan på­ver­ka elektro­ner­na, som del­tar i sön­der­falls­re­ak­tio­nen och ska­pa en viss för­dröj­ning. Ef­fek­ten på nät­hin­nan är att de mag­ne­tis­ka flö­des­lin­jer­na ska­par ett möns­ter av ljus och skug­ga. Med and­ra ord kan fåg­lar bok­stav­li­gen se mag­net­fält! Se bil­der­na på näs­ta upp­slag för att få en upp­fatt­ning om hur det kan se ut för få­geln.

Hur kan djur kän­na av och na­vi­ge­ra ef­ter mag­ne­tis­ka fält?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.