An­vänd frost­skydds­me­del

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Att för­hind­ra bildan­det av is­kri­stal­ler är nyc­keln.

vatt­nen kring Syd­po­len har ett na­tur­ligt frost­skydds­me­del i blo­det. Salt­vat­ten fry­ser vid läg­re tem­pe­ra­tur som kan va­ra -2 gra­der Celsi­us. Det är för­hål­lan­den som skul­le ta kål på de

Som i skogs­gro­dans fall är det

Pro­te­i­net bin­der sig till is­kri­stal­ler­na hind­rar dem att växa sig stör­re och häm­mar till­väx­ten av nya. Pro­te­i­net kan gö­ra det ef­tersom is­kri­stal­ler har pla­na ytor som det kan fäs­ta sig vid – nå­got som van­li­gen in­te

I har dess­utom fär­re rö­da blod­cel­ler har så li­te hemo­glo­bin att dess blod är gult. Fis­ken lyc­kas över­le­va ef­tersom Söd­ra isha­vet har en hög sy­re­halt, vars lös­lig­het ökar vid lå­ga tem­pe­ra­tu­rer och kan trans­por­te­ras i blod­plas­ma.

att han­te­ra ky­la på det­ta sätt. vat­ten på pla­ne­tens mot­sat­ta si­da, an­vän­der en lik­nan­de me­tod. Höstråg an­vän­der lik­nan­de is-struk­tu­re­ran­de pro­te­i­ner i blad och stjäl­kar för att över­le­va lå­ga tem­pe­ra­tu­rer och fort­sät­ta att växa un­der vin­tern. Pro­te­i­net fö­re­kom­mer även i åt­minsto­ne 23 ar­ter av blom­man­de väx­ter som vi kän­ner till, lik­som i vis­sa ty­per av svam­par och bak­te­ri­er. 2002 mot­tog Ame­ri­can Food and Drug Ad­mi­nist­ra­tion struk­tu­re­ran­de pro­te­i­ner i glass, vil­ket god­kän­des. Pro­te­i­net är det­sam­ma

is­kri­stal­ler att bil­das i frys­ta des­ser­ter och för­stö­ra kon­si­sten­sen.

Knöl­va­len flyt­tar till tro­pi­ker­na i jakt på var­ma­re vat­ten. Is­fis­ken i Antark­tis kan för­hind­ra is­kri­stal­ler från att bil­das i blo­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.