Flyt­ta till var­ma­re kli­mat

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Om det blir för kallt där du bor – flyt­ta nå­gon an­nan­stans!

När väd­ret blir kal­la­re kan ma­ten bli knapp. Det le­der till sto­ra färsk fö­da. re­gel­bun­det över sto­ra av­stånd, och små fåg­lar sät­ter av över de sto­ra ha­ven.

Un­der vat­ten­y­tan le­ver enor­ma mel­lan po­ler­na och tro­pi­ker­na”, sä­ger dr Ro­ry Wil­son, pro­fes­sor i vat­ten­bi­o­lo­gi vid Swan­sea Uni­ver­si­ty, det en hel del mat, då kan de verk­li­gen fros­sa.”

vat­ten för att kom­ma un­dan den kvä­van­de po­la­ri­sen och för att för­ö­ka åt dem vid ekva­torn. ”Ef­tersom de är så sto­ra kan de fas­ta långa pe­ri­o­der, vär­me­för­lus­ten i vatt­net är be­tyd­ligt mind­re än i Antark­tis”, sä­ger Ro­ry Wil­son.

Man kan tro att va­lar­na tar en stor risk ge­nom att fö­da sin av­kom­ma i ett om­rå­de där ma­ten är så knapp. In­te alls: ”Att fö­das i var­ma­re vat­ten är fak­tiskt myc­ket lät­ta­re för kal­var­na, och möd­rar­na kan fö­da upp dem ge­nom att an­vän­da re­ser­ver som de har byggt upp un­der fö­re­gå­en­de som­mar”, sä­ger Ro­ry Wil­son. ”De kan ma­ta si­na kal­var med myc­ket nä­rings­rik mjölk. Kal­var­na blir stör­re och fe­ta­re, och kan där­för han­te­ra ky­lan bätt­re när

po­ler­na för att äta.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.