GRÄS­HOPPSSVÄR­MAR

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

En gräs­hopps­svärm är en skräm­man­de syn, men de hop­pan­de in­sek­ter­na är in­te ute ef­ter att knap­ra på män­ni­skor. De har ett be­tyd­ligt far­li­ga­re mål: att slu­ka grö­dor. Ett ut­brott i Afri­ka 2004 förstörde 90 pro­cent av spann­må­len i Ma­li och Mau­re­ta­ni­en, och 80 pro­cent av grö­dor­na i Bur­ki­na Fa­so, vil­ket läm­na­de många män­ni­skor i risk­zo­nen för svält.

Un­der många år trod­des gräs­hop­por och so­li­tä­ra gräs­hop­por va­ra två skil­da ar­ter, men den en­da skill­na­den är de­ras livs­stil. So­li­tä­ra gräs­hop­por ten­de­rar att va­ra grö­na el­ler bru­na, men an­tar en gul ny­ans när de­ras flock­be­te­en­de sät­ter in. Över­gång­en kom­mer när det lo­ka­la be­stån­det når en bryt­punkt, och in­sek­ter­na bil­dar en svärm för att kla­ra av livs­me­dels­bris­ten som or­sa­kas av det sto­ra an­ta­let in­di­vi­der.

Fors­ka­re har upp­täckt att svär­man­de gräs­hop­por har be­tyd­ligt hög­re ni­vå­er av hjärn­ke­mi­ka­li­en se­ro­to­nin, som är kopp­lad till ett po­si­tivt hu­mör hos män­ni­skor. ”Se­ro­to­nin på­ver­kar starkt hur vi age­rar och be­ter oss”, sä­ger fors­ka­ren Swid­bert Ott vid Uni­ver­si­ty of Cam­bridge, "så upp­täck­ten att sam­ma ke­mi­ka­lie gör att en van­li­gen blyg, an­ti­so­ci­al in­sekt sam­las i sto­ra grup­per är fan­tas­tisk.”

Om vi kan ut­veck­la en se­ro­to­nin­häm­ma­re hop­pas Swid­bert Ott att vi i fram­ti­den kan kon­trol­le­ra svär­mar­na.

När so­li­tä­ra in­sek­ter blir so­ci­a­la kan ef­fek­ter­na bli för­ödan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.