Dar­win be­sö­ker öar­na

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

1 Rör­li­ga plat­tor

Naz­caplat­tans rö­rel­ser drar Galá­pa­go­sö­ar­na över ett vul­ka­niskt ak­tivt om­rå­de med cir­ka 15 cen­ti­me­ter per år. Det be­ty­der att de ny­as­te öar­na lig­ger i väs­ter och blir allt mind­re ak­ti­va när de rör sig ös­terut och så små­ning­om ero­de­rar och sjun­ker ner i ha­vet – en pro­cess som tar fle­ra mil­jo­ner år.

3 Ak­tiv plats

Öar­na har to­talt nio ak­ti­va vul­ka­ner. Näs­tan 70 ut­brott har re­gi­stre­rats se­dan 1800. Rakt un­der vul­ka­nen Fer­nan­di­na finns Galá­pa­gos ”hotspot” (het­fläck) där su­per­het mag­ma ström­mar upp mot jord­skor­pan från jordens in­re.

2 Tre­vägs­kors­ning

En ovan­lig mö­tes­plats för tre tek­to­nis­ka plat­tor lig­ger väs­ter om öar­na. Som om in­te det vo­re nog finns det ock­så två tek­to­nis­ka miniplat­tor på plat­sen – den ena rör sig medsols, den and­ra motsols. Det­ta in­ne­bär att om­rå­det är geo­lo­giskt väl­digt ak­tivt.

4 Si­er­ra Ne­g­ra

Öar­nas störs­ta vul­kan, Si­er­ra Ne­g­ra, upp­skat­tas va­ra en halv mil­jon år gam­mal. Dess kal­de­ra är näs­tan en mil i di­a­me­ter. Den ha­de se­nast ett ut­brott ut­an för­var­ning i ok­to­ber 2005. Ut­brot­tet or­sa­ka­de brän­der på ön Isa­be­la som va­ra­de i en må­nad.

5 Fer­nan­di­na

En brit­tisk sjö­kap­ten, Ben­ja­min Mor­rell, såg när Fer­nan­di­na fick ett ut­brott 1825. Han skrev: ”Him­len såg ut att va­ra en en­da elds­lå­ga be­strödd med mil­jon­tals fal­lan­de stjär­nor och me­te­o­rer sam­ti­digt som elds­flam­mor sköt upp från top­pen åt­minsto­ne 600 meter upp i luf­ten.” 1831 följ­de en 26 år gam­mal Char­les Dar­win med på en re­sa

till Sy­da­me­ri­ka på HMS Be­ag­le som ex­pe­di­tio­nens na­tur­ve­ta­re. Skep­pet an­län­de till öar­na i sep­tem­ber 1835 och Dar­win sam­la­de in pro­ver från na­tur­li­vet me­dan hans

ex­pe­di­tions­kol­le­gor ri­ta­de upp kar­tor över om­rå­det. Han la­de mär­ke till att sköld­pad­dor­na och vis­sa få­gel­ar­ter skil­de sig åt be­ro­en­de på vil­ken ö de lev­de på – det var tyd­ligt även mel­lan öar som låg in­om syn­håll från varand­ra. Des­sa

skill­na­der skul­le se­na­re be­skri­vas i hans bok om det na­tur­li­ga ur­va­let: Om ar­ter­nas upp­komst. Vid till­fäl­let ka­ta­lo­gi­se­ra­de han emel­ler­tid in­te si­na ex­em­plar kor­rekt

och när han väl för­stod be­ty­del­sen av sin upp­täckt tving­a­des han an­vän­da ex­pe­di­tio­nens sam­man­lag­da in­for­ma­tion för att le­ta ef­ter va­ri­a­tio­ner mel­lan öar­na.

6 Españo­la

Den älds­ta ön Españo­la tros va­ra om­kring tre mil­jo­ner år och dör lång­samt då den rör sig från Galá­pa­gos mest ak­ti­va om­rå­de och sjun­ker ner i ha­vet. Den har en egen art av härm­få­gel och hav­s­i­gu­a­ner­na har en röd färg som man in­te har ob­ser­ve­rat på de öv­ri­ga öar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.