Den mo­der­na män­ni­skans ut­veck­ling

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Sa­he­lant­hro­pus

tcha­densis

Det finns ont om fos­si­la spår ef­ter Sa­he­lant­hro­pus, men ar­ten tros va­ra en ge­men­sam för­fa­der

till bå­de män­ni­skor och apor.

Aus­tralo­pit­hecus

afa­rensis

En an­nan länk i den evo­lu­tio­nä­ra ked­jan, Aus­tralo­pit­hecus, tros ha upp­stått i öst­ra Afri­ka in­nan de spred sig över he­la kon­ti­nen­ten.

Keny­ant­hro­pus

pla­tyops

Keny­ant­hro­pus ex­i­ste­ra­de un­ge­fär sam­ti­digt som Aus­tralo­pit­hecus,

men ha­de ett stör­re, plat­ta­re an­sik­te vil­ket vi­sar att va­ri­a­tio­nen mel­lan ti­di­ga ho­mini­der var stor.

Det tog 65 mil­jo­ner år för män­ni­skan att dy­ka upp på jor­den. För ba­ra 7 mil­jo­ner år se­dan bör­ja­de ho­mini­der lik­na den mo­der­na män­ni­skan.

Ho­mo ha­bi­lis

Med mind­re kind­tän­der och stör­re hjär­na än ti­di­ga­re ar­ter är Ho­mo ha­bi­lis ett av de förs­ta ste­gen mot den mo­der­na män­ni­skan.

Den fick un­ge­fär sam­ti­digt säll­skap av Ho­mo gau­tengensis

och Ho­mo ru­dol­fensis.

Ho­mo erectus

Ho­mo erectus fanns över­allt i Afri­ka, Asi­en och Eu­ro­pa och var bi­pe­da­lisk. Läm­ning­ar har hit­tats med verk­tyg och spår ef­ter eld. Det var för­mod­li­gen den förs­ta ho­mini­den som lev­de i ett jä­gar­sam­lar-sam­hål­le.

Ho­mo hei­del­ber­gensis

Ho­mo hei­del­ber­gensis är för­mod­li­gen för­fa­der till de bå­da

do­mi­ne­ran­de Ho­mo-ar­ter­na. Den ha­de en stor hjär­na och var un­ge­fär 1,75 cen­ti­me­ter lång.

Ho­mo ne­an­dert­ha­lensis

Ne­an­der­ta­lar­na an­ses ha va­rit en evo­lu­tio­när åter­vänds­gränd och dog ut för 30 000 år se­dan. Man tror att ne­an­der­ta­lar­na och den mo­der­na

män­ni­skan samex­i­ste­ra­de.

Ho­mo sa­pi­ens

Ut­veck­la­des för­mod­li­gen di­rekt från Ho­mo erectus. Ho­mo sa­pi­ens

upp­vi­sa­de en stör­re skal­le och en ut­veck­ling av mer avan­ce­ra­de sten­verk­tyg. Den ut­veck­la­des till vad som idag kal­las för den

mo­der­na män­ni­skan.

7 mil­jo­ner år se­dan 3,9 mil­jo­nerår se­dan 3,5 mil­jo­nerår se­dan

1,8 mil­jo­nerår se­dan

0,25 mil­jo­nerår se­dan

0,6 mil­jo­nerår se­dan

2,4 mil­jo­nerår se­dan

0,4 mil­jo­nerår se­dan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.