Liv ut­an ljus

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld -

Det mesta av li­vet på jor­den får i slutän­dan sin ener­gi från so­len. Väx­ter om­vand­lar ener­gin till en form som den kan an­vän­da ge­nom fo­to­syn­tes och and­ra or­ga­nis­mer kon­su­me­rar des­sa väx­ter. Och in­te minst – pro­ces­sen ska­par det sy­re som vi an­das. Li­vet som finns kring des­sa skor­ste­nar är istäl­let ke­mo­syn­te­tiskt. Ing­et sol­ljus kan nå så långt ner i ha­vens djup, så det finns helt en­kelt ing­et ljus för att dri­va fo­to­syn­tes. Istäl­let om­vand­las kolmo­le­ky­ler och nä­rings­äm­nen till or­ga­nis­ka ma­te­ri­al. Käl­lan är det upp­väl­lan­de vatt­net i spric­kor­na. Det skul­le dock va­ra fel att sä­ga att det­ta liv ex­i­ste­rar helt obe­ro­en­de av so­len. Sy­re krävs för pro­ces­sen och det mås­te i slutän­dan kom­ma från fo­to­syn­te­sen i yt­vatt­net.

Hyd­ro­ter­mis­ka käl­lor kan ska­pa livsmil­jö­er åt kom­plexa ko­lo­ni­er ut­an att för­li­ta sig på sol­lju­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.