Massvand­ring bland dju­ren

Vår fantastiska planet - - Naturens Värld - Ben Eve­rard

Var­je år är Öst­af­ri­ka värd åt värl­dens störs­ta dägg­djurs­mi­gra­tion. Läs mer om vad som hän­der när ho­var­na ga­lop­pe­rar över slät­ter­na.

Inord­öst­ra Tan­za­nia, på grän­sen mot Kenya, sträc­ker sig gräs­mar­ker­na så långt ögat når. Lo­kal­be­folk­ning­en mas­sa­jer­na har döpt dem till Se­reng­e­ti, vil­ket be­ty­der änd­lö­sa vid­der. De är gi­vet­vis in­te änd­lö­sa – fak­tum är att ett an­tal vul­ka­ner bry­ter av land­ska­pet i ös­ter. Den mest kän­da av dem, Ki­li­manja­ro, är nu vi­lan­de, men grann­vul­ka­nen Ol Do­inyo Leng­ai får fort­fa­ran­de ut­brott emel­lanåt.

De här ber­gen ska­pa­de da­gens eko­sy­stem. Un­der år­tu­sen­den har de spytt ut as­ka i monsun­vin­dar­na som har trans­por­te­rat den till det om­rå­de som vi nu kal­lar för Se­reng­e­ti. As­kan gör att grä­set väx­er och ska­par ide­a­lis­ka för­hål­lan­den för sto­ra dägg­djur. En stor del av den af­ri­kans­ka lands­byg­den har ut­satts för myc­ket jakt ef­ter mat, men mas­sa­jer­na som bor i Se­reng­e­ti äter ba­ra nöt­kre­a­tur som de har som bo­skap.

På drift

De för­än­der­li­ga reg­nen in­ne­bär att de stör­re väx­tä­tar­na (främst gnu­er och zebror, men ock­så eland och ga­sell) mås­te rö­ra på sig för att hit­ta vat­ten och färskt gräs. I bör­jan av året finns om­kring en mil­jon gnu­er i re­ser­va­tet Ngo­rong­o­ro i syd­öst­ra Se­reng­e­ti. Un­der någ­ra få vec­kor i feb­ru­a­ri väx­er de­ras an­tal plöts­ligt när un­ge­fär en halv mil­jon kal­var föds. Kal­var­na får dock in­te nju­ta länge av sin barn­dom. När reg­nen upp­hör i maj mås­te de flyt­ta för att hit­ta färs­ka be­tes­mar­ker. Först rör de sig väs­terut, se­dan sväng­er de grad­vis runt mot norr och slår föl­je med näs­tan en mil­jon zebror.

Den­na sto­ra ka­ra­van av djur pas­se­rar dock in­te obe­märkt för­bi. De för­följs av le­jon, hy­e­nor och and­ra köt­tä­ta­re som är re­do att sät­ta tän­der­na i de djur som ham­nar på ef­ter­käl­ken. Men det är in­te ba­ra mark­ba­se­ra­de rov­djur som at­tac­ke­rar. I au­gusti når dju­ren Ma­ra­flo­den vid grän­sen mel­lan Tan­za­nia och Kenya. Här mås­te väx­tä­tar­na springa gat­lopp mel­lan nil­kro­ko­di­ler­na för att nå det färs­ka grä­set. Det här om­rå­det drar till sig na­turäls­ka­re som är iv­ri­ga att se det fa­sci­ne­ran­de skå­de­spe­let.

När de väl har kom­mit över flo­den sväng­er hjor­den ös­terut och se­dan sö­derut för att på­bör­ja det nya året runt No­go­rong­o­ro där he­la cy­keln på­bör­jas igen.

Gnu­er kor­sar Ma­ra­flo­den un­der en av de far­li­gas­te sträc­kor­na av mi­gra­tio­nen.

”Mas­sa­jer­na har döpt dem till Se­reng­e­ti, vil­ket be­ty­der änd­lö­sa vid­der. De är gi­vet­vis in­te änd­lö­sa – fak­tum är att ett an­tal vul­ka­ner bry­ter av land­ska­pet i ös­ter.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.