El­dens fy­ra ele­ment

Vår fantastiska planet - - Människan -

Brand­tri­ang­eln har tre ele­ment som krävs för att en brand ska ta fart. Av­lägs­nar man ett så dör el­den. Nu hand­lar det om en tet­ra­e­der – en form med fy­ra si­dor som var och en är en tri­ang­el. Här är el­dens fy­ra ele­ment:

1 Sy­re

Man be­hö­ver egent­li­gen in­te sy­re som ett av ele­men­ten. Det som krävs är ett ox­i­da­tions­me­del och sy­re är det van­li­gas­te. Eld krä­ver i regel en sy­re­halt på 16 pro­cent. Luft in­ne­hål­ler 21 pro­cent.

2 Ked­je­re­ak­tion

De öv­ri­ga tre ele­men­ten bil­da­de den ur­sprung­li­ga brand­tri­ang­eln, men ked­je­re­ak­tion har lagts till vil­ket för­vand­lar 2D-tri­ang­eln till en 3D-tet­ra­e­der. En ex­o­ter­misk ke­misk ked­je­re­ak­tion hål­ler el­den brin­nan­de så länge ing­et ele­ment av­lägs­nas.

4 Vär­me

Eld upp­står när brand­far­li­ga ång­or av­ges ge­nom bräns­le­bland­ning med sy­re i rätt pro­por­tio­ner och när en ener­gikäl­la ap­pli­ce­ras. Van­li­gen en gnis­ta, men det kan ock­så hand­la om frik­tion, strål­ning, elekt­ri­ci­tet el­ler till och med till­räck­ligt högt tryck.

3 Bräns­le

Det mest själv­kla­ra ele­men­tet. För att det ska brin­na mås­te det fin­nas bräns­le, och när bräns­let tar slut el­ler flyt­tas bort upp­hör bran­den. Bräns­let kan be­stå av vil­ket bränn­bart ma­te­ri­al som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.