Flo­giston­te­o­rin

Vår fantastiska planet - - Människan -

De förs­ta ve­ten­skap­li­ga för­sö­ken att för­kla­ra eld var in­te sär­skilt ve­ten­skap­li­ga …

År 1669 lan­se­ra­de Jo­hann Jo­achim Be­cher sin te­o­ri att det som får oli­ka ma­te­ri­al att brin­na var ett osyn­ligt och doft­löst äm­ne som hans ef­ter­trä­da­re döp­te till flo­giston, från gre­kis­kans ”för­bränd”.

Vid en förs­ta titt ver­kar det va­ra en rim­lig te­o­ri. När man brän­ner en bit trä väger det som blir kvar, as­kan, mind­re än det ur­sprung­li­ga trä­et. Be­cher me­na­de att det var ef­tersom flo­giston nu sak­na­des. Fak­tum är att vat­ten och and­ra väts­kor förång­as, ko­let re­a­ge­rar med sy­ret i luf­ten och en del av mas­san om­vand­las till ener­gi.

Te­o­rin var re­sul­ta­tet av en ove­ten­skap­lig pro­cess. Istäl­let för att ska­pa en hy­po­tes och tes­ta den ob­ser­ve­ra­de Be­cher ett för­lopp och för­sök­te kom­ma fram till en för­kla­ring som pas­sa­de.

Be­chers eld­te­o­ri – en av då­ti­dens många ve­ten­skap­li­ga miss­upp­fatt­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.