De ska­par spän­ning i vå­ra liv

Vår fantastiska planet - - Människan -

För­må­gan att täm­ja el har haft en otro­lig ef­fekt på vå­ra tek­nis­ka fram­steg. Mo­dern tek­nik skul­le fram­stå som ma­gisk för de ti­di­ga in­no­va­tö­rer­na, men det finns fort­fa­ran­de någ­ra grund­prin­ci­per bakom all el­tek­nik.

Ge­ne­ra­to­rer

När man pla­ce­rar ett mag­net­fält nä­ra en ka­bel tryc­ker mag­ne­tis­men elektro­ner­na ge­nom led­ning­en. På sam­ma vis alst­ras ett elekt­riskt fält av ström­men i en led­ning. För­hål­lan­det an­vänds i ge­ne­ra­to­rer – de an­vän­der en me­ka­nism för att flyt­ta en mag­net nä­ra en led­ning för att fram­kal­la elekt­risk ström i den.

Lik­ström/ väx­el­ström

Bat­te­ri­er an­vän­der lik­ström (DC) för att flyt­ta elektro­ner ge­nom en krets, och de fär­das all­tid i sam­ma rikt­ning. Elekt­ri­ci­tet skic­kas till vå­ra hem med hjälp av väx­el­ström (AC). Ström­men i ett väggut­tag har all­tid fre­kven­sen 50 Hz.

Mo­to­rer

I en el­mo­tor an­vänds en elektro­mag­net, van­li­gen ska­pad ge­nom att en koppar­tråd lin­dats många gång­er runt en järn­klump för att ska­pa rö­rel­see­ner­gi ur elekt­risk ener­gi. När en mag­net är pla­ce­rad på rätt stäl­len kan man an­vän­da väx­el­ström för att snabbt vän­da mag­ne­ten fram och till­ba­ka och ska­pa rö­rel­se.

Bat­te­ri­er

Volt och am­pe­re

An­ta­let elektro­ner som rör sig i en krets mäts i am­pe­re och tryc­ket som tving­ar dem ge­nom

kret­sen mäts i volt. Ge­nom att öka spän­ning­en kan man trans­por­te­ra el över långa av­stånd ge­nom en tunn tråd. I den and­ra än­den re­du­ce­rar en ström­trans­for­ma­tor spän­ning­en till en ni­vå som

är sä­ker för hus­hålls­bruk.

Bat­te­ri­er be­står av två po­ler med en elekt­ro­lyt­lös­ning där­e­mel­lan. En av po­ler­na, ka­to­den, är full av ne­ga­tivt lad­da­de jo­ner som har ska­pats av en elektro­ke­misk re­ak­tion in­om elekt­ro­ly­ten. Den and­ra, ano­den, är full av ur­lad­da­de jo­ner. Om man an­slu­ter po­ler­na till en le­da­re – ex­em­pel­vis en koppar­tråd – kom­mer ström att fär­das ge­nom den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.