Blixt­ran­de upp­täck­ter

Vår fantastiska planet - - Människan -

Vik­to­ri­a­ner­nas in­sats för mänsk­lig­he­ten.

I bör­jan av 1800-ta­let gjor­de Michael Fa­ra­day – kanske den förs­ta kän­dis­ve­ten­skaps­man­nen – en upp­märk­sam­mad upp­vis­ning av sta­tisk elekt­ri­ci­tet i Lon­don. Fram till dess ha­de folk ob­ser­ve­rat den mäk­ti­ga kraf­ten i åsko­vä­der på him­len, men de för­stod in­te vad som hän­de. För­hi­sto­ris­ka ci­vi­li­sa­tio­ner trod­de att upp­rör­da allsmäk­ti­ga va­rel­ser var an­sva­ri­ga för blix­tar­na. I skan­di­na­visk my­to­lo­gi trod­de man att ås­kan or­sa­ka­des av gu­den Tor när han kör­de med sin vagn över him­len och att blix­tar­na ska­pa­des när han kas­ta­de sin ham­ma­re Mjöl­ner. Det var först ge­nom Fa­ra­days upp­täck­ter som vi lär­de oss elekt­ri­ci­te­tens san­na na­tur och hur vi skul­le dra nyt­ta av den.

Fa­ra­days sto­ra bi­drag var in­duk­tions­la­gen som vi­sar sam­ban­det mel­lan el och mag­ne­tism. Han fann att för­änd­ring­ar i ett mag­net­fält kan an­vän­das för att ska­pa ström i en led­ning. Det är grund­prin­ci­pen bakom bå­de el­mo­to­rer och ge­ne­ra­to­rer, och den led­de till en helt ny tek­nik­gren.

När el för­vand­la­des från en ku­ri­o­si­tet till en kraft­full ny tek­nik la­des grun­den till den elektris­ka re­vo­lu­tion som följ­de. Niko­la Tes­la och Tho­mas Edi­son till­ver­ka­de snart de förs­ta glöd­lam­por­na som an­vän­de elekt­ri­ci­tet för att vär­ma en glöd­tråd vil­ken ska­pa­de ljus. En an­nan ti­dig tillämp­ning av el var den elektris­ka te­le­gra­fen som gjor­de det möj­ligt att skic­ka med­de­lan­den över sto­ra av­stånd.

Elekt­ri­ci­tet ha­de lekts med, de­mon­stre­rats och un­der­sökts i tu­sen­tals år, men Fa­ra­day drog för förs­ta gång­en nyt­ta av den. Det gav oss nyc­keln till el­tek­ni­kens era.

Michael Fa­ra­days upp­täck­ter led­de till ska­pan­det av värl­dens förs­ta glöd­lam­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.