An­ti­bi­o­ti­ka in på li­vet

Vår fantastiska planet - - Människan -

Ut­an an­ti­bi­o­ti­ka skul­le de fles­ta in­te över­le­va vå­ra mo­der­na me­di­cins­ka be­hand­ling­ar – från ope­ra­tio­ner till can­cer­be­hand­ling­ar. När im­mun­sy­ste­met en­samt in­te kla­rar av bak­te­ri­er­nas an­grepp är det här lä­ke­med­len som ger dig en chans.

Någ­ra va­pen som an­vänds i den stän­di­ga kam­pen mot bak­te­ri­el­la in­fek­tio­ner.

Sul­fona­mid

Sul­fona­mi­der var jäm­te pe­ni­cil­lin den förs­ta an­ti­bi­o­ti­kan som ut­veck­la­des. Va­ri­an­ter som sul­fi­sox­a­zol bloc­ke­rar bak­te­ri­ens syn­tes av fo­lat, en av­gö­ran­de in­gre­di­ens i nuk­le­insy­ror som i sin tur stör dna- och rna­syn­te­sen. An­vänds of­ta för att be­hand­la urin­vägs- och bron­ki­alin­fek­tio­ner.

Ami­no­gly­ko­sid

An­vänds en­dast för att be­hand­la all­var­li­ga sjuk­do­mar som me­ningit. Ami­no­gly­ko­si­der som gen­ta­mi­cin har bi­verk­ning­ar som kan ska­da bå­de hör­sel- och njur­funk­tio­ner. De fun­ge­rar ge­nom att bloc­ke­ra pro­te­in­syn­te­sen i bak­te­ri­er­na och ges van­li­gen ge­nom in­jek­tion ef­tersom ami­no­gly­ko­si­der snabbt bryts ner i mat­smält­nings­sy­ste­met om de tas i kap­sel­form.

Pe­ni­cil­lin

I egen­skap det förs­ta an­ti­bi­o­ti­ku­met har pe­ni­cil­lin fun­nits i många oli­ka va­ri­an­ter, varav de van­li­gas­te är amox­i­cil­lin och flu­clox­a­cil­lin. De fun­ge­rar ge­nom att stö­ra den bak­te­ri­el­la cell­väg­gen och an­vänds för att be­hand­la ett brett spekt­rum av sjuk­do­mar, bland an­nat hud- och bröstin­fek­tio­ner. Ef­tersom pe­ni­cil­lin har an­vänts så myc­ket är den bak­te­ri­ell re­si­sten­sen mot det gans­ka ut­bredd nu­me­ra.

Ce­fa­lospo­rin

I egen­skap av bred­spektru­man­ti­bi­o­ti­ka är ce­fa­lospo­ri­ner som ce­falex­in och ce­fix­im ef­fek­ti­va vid be­hand­ling av en stor mängd in­fek­tio­ner, bland an­nat blod­för­gift­ning, lung­in­flam­ma­tion och hjärn­hin­ne­in­flam­ma­tion samt in­fek­tio­ner or­sa­ka­de av re­si­sten­ta bak­te­ri­er som MRSA. Lik­som pe­ni­cil­lin stör de den bak­te­ri­el­la cell­väg­gen och in­rik­tar sig på bå­de gram­po­si­ti­va och gram­ne­ga­ti­va or­ga­nis­mer.

Makro­li­der

Sär­skilt an­vänd­ba­ra vid be­hand­ling av lung- och bröstin­fek­tio­ner. Makro­li­der som erytromy­cin och spi­ramy­cin stör bak­te­rie­pro­te­in­syn­te­sen och un­der­tryc­ker bak­te­ri­ell cell­till­växt. De är sär­skilt ef­fek­ti­va när det hand­lar om att be­hand­la pe­ni­cil­l­in­re­si­sten­ta bak­te­ri­er. De är i syn­ner­het in­rik­ta­de på gram­po­si­ti­va stam­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.