Den lil­le kra­ba­tens gram­ma­tik­ex­plo­sion

Vår fantastiska planet - - Människan -

Ling­vis­ten Ste­ven Pin­ker kal­lar bar­nets re­la­tivt plöts­li­ga be­härsk­ning i tvåårs­ål­dern för ”gram­ma­tik­ex­plo­sio­nen”. Un­der den­na pe­ri­od ökar me­nings­läng­den ex­plo­sions­ar­tat och kon­struk­tio­nen bred­das. Re­la­ti­va sat­ser an­vänds, funk­tions­ord som ar­tik­lar läggs till och verb an­vänds för att ut­tryc­ka hän­del­ser och an­tal. Un­der den här pe­ri­o­den har hjär­nan mer sy­nap­ser än i vux­en ål­der. När bar­net väx­er däm­pas den­na för­må­ga. Om bar­net in­te skaf­far sig språk un­der pe­ri­o­den är ris­ken stor att han el­ler hon ald­rig kom­mer att kun­na be­härs­ka kom­plex gram­ma­tik.

”För­värv av ett nor­malt språk är ga­ran­te­rad för barn upp till sex år, kort ef­ter pu­ber­te­ten är det be­tyd­ligt svå­ra­re och där­ef­ter är det rent ut sagt säll­synt”, sä­ger Pin­ker.

Det här tids­mäs­sigt lil­la fönst­ret för språk­för­värv, när hjär­nan är su­per­lad­dad för gram­ma­tik, för­kla­rar hur barn en­kelt kan ta till sig nya språk me­dan de­ras föräldrar har svå­ra­re för det.

Bar­nens språk går från ensta­ka ord till he­la me­ning­ar på ba­ra någ­ra må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.