Språk­ut­veck­ling­ens nyc­kel­fa­ser

Vår fantastiska planet - - Människan -

Fost­ret lyss­nar

Al­la neu­ro­ner ska­pas i fost­rets hjär­na, men hu­vu­dets stor­lek och hjärn­bar­kens tjock­lek för­blir out­veck­la­de. Fost­ret kan hö­ra sin mors röst i liv­mo­dern och vän­jer

sig vid den.

Grå­ter stän­digt

Sy­nap­ser bör­jar ut­veck­las. Det­ta på­går tills bar­net är två år gam­malt. Bar­net kan kän­na igen för­änd­ring­ar i ljud och mo­derns röst. Grå­tan­det va­ri­e­rar in­te

ef­ter be­hov.

Strup­hu­vu­det ham­nar rätt

Ef­ter tre må­na­der bör­jar strup­hu­vu­det ham­na i rätt po­si­tion. Det gör att tung­an kan rö­ra sig mer fritt och att bar­net

kan gö­ra ett stör­re an­tal ljud.

Ef­ter två års lång­sam ut­veck­ling blom­mar bar­nets tal ut till ett so­fisti­ke­rat språk med en ra­san­de snabb takt.

Den förs­ta för­stå­el­sen

Späd­bar­net bör­jar pra­ta och upp­re­pa ljud det hör för att få upp­märk­sam­het el­ler för att ut­tryc­ka sig. Det bör­jar kän­na igen ord som oli­ka ljud och kan tol­ka

vis­sa an­sikts­ut­tryck.

De förs­ta or­den

Bar­net re­a­ge­rar på si­na för­äld­rars namn och kan sä­ga

”mam­ma” och ”pap­pa” el­ler lik­nan­de. Pra­tet va­rie­ras med fler sta­vel­ser och det bör­jar sät­ta

ihop non­sensme­ning­ar.

Ensta­ka ord

Bar­net bör­jar för­stå och åter­ge fler ord. Hälf­ten är sub­stan­tiv re­la­te­ra­de till mat, lek­sa­ker och

lik­nan­de. Res­ten är verb som ”öp­pen”, ad­jek­tiv som “varm“och

ut­rop som ”ja” och “nej“.

Två ord

Små­bar­net bör­jar bil­da två­ords­me­ning­ar och an­vän­der of­tast sub­stan­tiv, verb, ad­jek­tiv och pre­po­si­tio­ner i rätt ord­ning. Det kan hand­la om me­ning­ar som ”mer

mjölk”, ”sko på” el­ler ”allt bor­ta”.

Gram­ma­tik­ex­plo­sio­nen

Vid två års ål­der har bar­net 50 pro­cent fler sy­nap­ser än en vux­en. Bar­net kan ska­pa och för­stå allt mer kom­plexa me­ning­ar med full­än­dad gram­ma­tik.

I liv­mo­dern

1 må­nad

3 må­na­der

6–9 må­na­der

10 må­na­der

12 må­na­der

18 må­na­der

2–3 år

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.