Kam­pen mot för­fals­ka­re

Vår fantastiska planet - - Människan -

Mo­der­na va­lu­tor till­ver­kas med allt­mer so­fisti­ke­ra­de me­to­der för att för­hind­ra för­falsk­ning.

Från att fej­ka ädelme­tal­ler till att tryc­ka fals­ka sed­lar – män­ni­skor har all­tid för­sökt fus­ka med peng­ar. Och ban­ker­na har lagt li­ka myc­ket tid på att för­svå­ra för för­fals­kar­na.

1 Räff­la­de kan­ter

Räff­lor pla­ce­ra­des på si­dor­na av gam­la guld och sil­ver­mynt för att hind­ra svind­lar­na från att av­lägs­na en del av me­tal­len runt kan­ten och se­dan hand­la med myn­ten till fullt vär­de. De bil­li­ga­re me­tal­ler­na som finns i mo­der­na mynt in­ne­bär att det in­te läng­re är värt be­svä­ret.

2 Sär­skilt pap­per

Många sed­lar till­ver­kas av bo­mulls­pap­per som till skill­nad från van­ligt pap­per in­te re­a­ge­rar med jod. ”De­tek­tor­pen­nor” in­ne­hål­ler jod­ba­se­rat bläck som änd­rar färg när det an­vänds på van­ligt pap­per men in­te på sed­lar.

3 Kom­plext tryck

Ut­form­ning­en av sed­lar har un­der åren bli­vit allt­mer kom­plex för att gö­ra dem svå­ra­re att för­fals­ka. Bland an­nat an­vän­der man sig av myc­ket små de­tal­jer (som mikro­text) och sär­skilt bläck.

4 Avan­ce­rad märk­ning

Man kan se klus­ter av gu­la cirk­lar och vat­ten­stäm­pel på många nya sed­lar. Des­sa känns igen av de fles­ta skan­ners och ko­pi­a­to­rer. Mjuk­va­ran i ma­ski­ner­na väg­rar att skri­va ut dem.

5 VOID-pan­to­gra­fer

Det är in­te ba­ra sed­lar som be­hö­ver skyd­das från svind­la­re. Chec­kar in­ne­hål­ler of­ta dol­da med­de­lan­den som är osyn­li­ga för blot­ta ögat, men som syns på ko­pi­or. De kal­las för pan­to­gra­fer och vi­sar van­li­gen or­det ”VOID” när chec­ken ko­pie­ras, vil­ket gör den vär­de­lös.

6 Vat­ten­stäm­pel

Lik­som ho­lo­gram kan vat­ten­stämp­lar in­te skan­nas av och skri­vas ut ef­tersom de stämp­las un­der till­verk­ning­en. De upp­fanns i Ita­li­en ti­digt på 1200-ta­let och är en av de älds­ta me­to­der­na för att för­hind­ra för­falsk­ning.

7 Ho­lo­gram

Ho­lo­gram är svå­ra att för­fals­ka – det krä­ver avan­ce­rad utrust­ning och de kan in­te skan­nas el­ler fo­tas av. 3Dmönst­ret är myc­ket svårt att ko­pi­e­ra ut­an till­gång till ori­gi­nal­mönst­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.