Glöm in­te att pac­ka pa­ra­ply­et

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Blo­digt el­ler ge­nom­stekt?

I mars 1876 tilla­ga­de en kvin­na sop­pa i sin träd­gård i Ken­tucky när det bör­ja­de reg­na rått kött. Fors­ka­re un­der­sök­te köt­tet och slog fast att det var ani­ma­liskt, men kun­de in­te fast­stäl­la var­i­från det kom. De­ras bäs­ta giss­ning var att det kom från för­bi­fly­gan­de ga­mar. And­ra trod­de att det hand­la­de om nå­got slags ”kos­miskt kött” som kom från rym­den.

Fall­frukt

I de­cem­ber 2011 föll ett plöts­ligt regn av äpp­len över Co­ventry, vil­ket sat­te stopp för tra­fi­ken. Me­te­o­ro­lo­ger fö­reslog att fruk­ten kun­de ha svepts med från en när­lig­gan­de frukt­träd­gård av ovan­ligt star­ka vin­dar, även om de an­såg att det var osan­no­likt. Ett an­nat al­ter­na­tiv är att fruk­ten kan ha fal­lit från ett pas­se­ran­de fly­plan.

Snö, ha­gel och till och med gro­dor har fal­lit från him­len. Men det tar in­te slut där – det har hänt att än­nu märk­li­ga­re sa­ker har fal­lit ner …

Par­ty­pa­ja­re

I feb­ru­a­ri 2013 av­bröts en för­lov­nings­fest i Bra­si­li­en när tu­sen­tals spind­lar plöts­ligt föll från ovan. Hän­del­sen fil­ma­des av en av gäs­ter­na som do­ku­men­te­ra­de fes­ti­vi­te­ter­na. Spin­delar­ten i frå­ga är känd för si­na sto­ra ko­lo­ni­er. De vä­ver enor­ma nät som kan fång­as av vin­den och trans­por­te­ras långa sträc­kor.

Bir­die el­ler eag­le? Nej, haj!

I ok­to­ber 2012 föll en le­van­de haj ner vid det tolf­te hå­let på San Ju­an Hills golf­klubb i Ka­li­for­ni­en. Den tros ha fors­lats dit av en pil­grims­falk. Snabb­tänk­ta och god­hjär­ta­de gol­fa­re pla­ce­ra­de den drygt 60 cen­ti­me­ter långa le­o­pard­ha­jen i en hink med salt­vat­ten och kör­de iväg med den till ha­vet där den glatt sim­ma­de iväg.

Oväl­kom­met av­brott

I mars 2011 av­bröts en fot­bolls­match vid en sko­la i Ga­las­hi­els, Skott­land, när över 100 dagg­mas­kar föll från him­len. ”Vi bör­ja­de hö­ra det här märk­li­ga lju­det mot mar­ken”, sa lä­ra­ren Da­vid Crichton. Dagg­mask­regn är för­vå­nans­värt van­li­ga – de har även in­träf­fat i Sve­ri­ge, Nor­ge och USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.