Eld­regn från ovan

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Un­der 1944 och 1945 släpp­te ja­pa­ner­na upp fler än 9 000 bal­long­er som bar med sig ex­plo­si­va äm­nen över Stil­la ha­vet i hopp om att de ovan­li­ga bom­ber­na skul­le bä­ras av jet­ström­men till USA:s väst­kust och vi­da­re till Ka­na­da.

Det ur­sprung­li­ga kon­cep­tet gick ut på att bal­long­er­na skul­le seg­la över ha­vet i cir­ka tre da­gar – till­räck­ligt länge för att nå USA. De skul­le se­dan släp­pa sin last av spräng­äm­nen och dö­da män­ni­skor, för­stö­ra bygg­na­der el­ler star­ta för­ödan­de skogs­brän­der. För­stå­e­ligt nog var för­vänt­ning­ar­na på pla­nen in­te sär­skilt höga – Ja­pan trod­de att 10 pro­cent av de död­li­ga bal­long­er kun­de träf­fa sitt mål. Men i slutän­dan har en­dast 300 bal­long­bom­ber åter­fun­nits i Nor­da­me­ri­ka. Ba­ra en av dem lyc­ka­des dö­da nå­gon – den träf­fa­de fem barn och en kvin­na som var på väg till en pick­nick i del­sta­ten Ore­gon.

Un­der and­ra världs­kri­get för­sök­te Ja­pan att an­vän­da jet­ström­men för att at­tac­ke­ra USA:s kust­lin­je.

Eld­bal­long­er­na, el­ler ”FuGo”, var vät­gas­bal­long­er som för­sågs med spräng­äm­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.