IN­U­TI TRATTEN

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Trom­ben är i prin­cip en stor luft­spi­ral som sti­ger upp i him­len och se­dan fal­ler ner till mar­ken igen.

Om den går rakt upp kom­mer stor­men att kol­lap­sa i sig själv, men om den lu­tar kan den över­le­va i fle­ra tim­mar.

Trom­ber här­jar un­der väl­di­ga, ro­te­ran­de åskvä­der

Upp­åt­gå­en­de varm luft­ström

Stor­mar su­ger upp väl­di­ga mäng­der varm, fuk­tig luft från marky­tan till den öv­re at­mo­sfä­ren. Det­ta ger det bräns­le som krävs för att ska­pa ås­ka och blix­tar, och hål­la ha­gel och regn­drop­par på plats tills de är till­räck­ligt sto­ra för att fal­la.

Regn/ha­gel

Om du när­mar dig en tromb från fel håll kom­mer du in­te ens att upp­täc­ka den. Den kom­mer att va­ra dold av ne­der­bör­den – när du väl ser den är det för sent.

Nedåt­gå­en­de luft­ström

När luf­ten når den läg­re at­mo­sfä­rens högs­ta punkt sprids den ut, sval­nar och bör­jar sjun­ka. När luf­ten når mar­ken, of­ta i säll­skap av ha­gel och regn, har den ibland fär­dats i över 270 km/h.

Tromb

En tromb mås­te va­ra i kon­takt med bå­de mol­net och mar­ken för att klas­sas som en så­dan.

Om den in­te når ner till mar­ken kal­las den för ett tratt­moln. Över vat­ten kal­las den för ett sky­drag.

OVAN Många stor­mjä­ga­re ut­rus­tar si­na bi­lar med me­te­o­ro­lo­gisk utrust­ning och kom­mu­ni­ka­tions­ut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.