Me­ga tsu­na­mis

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Tsu­na­mi­er be­skrivs of­ta som en en­da jät­te­våg, men de be­står egent­li­gen av fle­ra vå­gor. Des­sa kul­mi­ne­rar i en enorm vat­ten­vägg som blir hög­re ju när­ma­re land den kom­mer. Ef­fek­ten kan bli för­ödan­de över sto­ra om­rå­den, vil­ket till ex­em­pel tsu­na­min i In­dis­ka oce­a­nen 2004 vi­sa­de.

Ny forsk­ning i en grot­ta nä­ra Ban­da Aceh, ett av om­rå­de­na som drab­ba­des svårt av den tsu­na­min, av­slö­jar en se­rie se­di­ment­la­ger från ti­di­ga­re tsu­na­mi­er. Des­sa gör det möj­ligt för ex­per­ter­na att ska­pa ett tsu­na­mi­re­gis­ter som sträc­ker sig tu­sen­tals år till­ba­ka – och da­tan kan kanske i fram­ti­den an­vän­das för att för­ut­sä­ga näs­ta enor­ma tsu­na­mi.

Tsu­na­mi­er or­sa­kas av seis­mis­ka hän­del­ser, vul­kan­ut­brott, loss­nan­de is­berg el­ler, mer säll­synt, av en as­te­ro­id. Om­kring 90 pro­cent av al­la tsu­na­mi­er äger rum i Stil­la ha­vet, med våg­höj­der på otro­li­ga 30 meter el­ler mer som ru­sar mot land med en has­tig­het av 80 km/h. När vå­gor­na först bil­das ute till havs kan has­tig­he­ten va­ra över 800 km/h, men tack va­re den enor­ma våg­läng­den kan oscil­la­tio­nen sträc­ka sig över 20 mi­nu­ter och va­ra i prin­cip omärk­bar till sjöss.

Det finns be­vis på tsu­na­mi­er så väl­di­ga att de­ras vå­gor mås­te ha höjt sig hund­ra­tals meter över land. Spi­rit La­ke-tsu­na­min 1980 var en så­dan ”me­gatsu­na­mi”. Vå­gen nåd­de 260 me­ters höjd och or­sa­ka­des av ett jord­skred från Mount Saint He­lens vul­kan­ut­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.