My­ter och le­gen­der

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

I den gre­kis­ka my­to­lo­gin var Hep­haestus (Vul­can hos ro­mar­na) gud över eld, smi­de, un­der­jor­den och vul­ka­ner. Han ar­be­ta­de som en smed åt gu­dar­na och till­ver­ka­de de­ras va­pen. Hep­haestus smed­ja låg un­der vul­ka­nen Aet­nas kra­ter i Ita­li­en. Det sa­des att när han blev arg öka­de han på el­den i ug­nen vil­ket or­sa­ka­de ett ut­brott.

För ha­wai­i­a­ner­na var Pe­le el­dens, blix­tar­nas, vin­dens och vul­ka­ner­nas gu­din­na. Hon an­sågs va­ra den an­sva­ri­ga för all vul­kan­ak­ti­vi­tet på Ha­waii och styr­de allt från sitt hem i Ha­le­ma’uma’u-kra­tern ovan­på Kīlau­ea – värl­dens mest ak­ti­va vul­kan. Ut­brott sa­des va­ra re­sul­ta­tet av hen­nes läng­tan ef­ter sin sto­ra kär­lek, höv­ding Lo­hiau.

En­ligt Nya Ze­e­lands māo­ri­er var Rūau­mo­ko jord­bäv­ning­ar­nas, vul­ka­ner­nas och års­ti­der­nas gud. Han var son till Ran­gi, him­la­fa­dern, och Pa­pa, jord­mo­dern. Han ham­na­de av miss­tag i värl­den un­der jor­dy­tan me­dan han fort­fa­ran­de var en be­bis. Där rör han på sig och or­sa­kar jord­bäv­ning­ar och vul­ka­ner.

Ge­o­lo­gis­ka fe­no­men el­ler uråld­ri­ga gu­dar? Oli­ka ci­vi­li­sa­tio­ner har tol­kat vul­ka­ner på oli­ka sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.