Ökän­da vul­kan­ut­brott

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

The­ra, Gre­kland

Det mi­no­is­ka sjö­fa­rar­sam­häl­let blev i prin­cip ra­de­rat av ett mas­sivt vul­kan­ut­brott som ska­pa­de ett hål på den gre­kis­ka

ön The­ra (se­na­re känd som San­to­ri­ni), samt av de föl­jan­de

tsu­na­mi­er­na.

Ve­su­vi­us, Ita­li­en

Ve­su­vi­us mest be­ryk­ta­de ut­brott öde­la­de den an­ti­ka ro­mers­ka

sta­den Pom­pe­ji. Sta­dens läm­ning­ar be­va­ra­des väl av as­ka och la­va – vi har till och med ett ögon­vitt­ne i för­fat­ta­ren Pli­ni­us

den yng­re.

Et­na,Si­ci­li­en

Et­na är den störs­ta ak­ti­va vul­ka­nen i Eu­ro­pa och den har den längs­ta pe­ri­o­den av do­ku­men­te­ra­de ut­brott i värl­den. Det mest för­ödan­de in­träf­fa­de 1669 – den

ef­ter­föl­jan­de jord­bäv­ning­en förstörde al­la hus i sta­den Ni­co­lo­si.

När en vul­kan får ett ut­brott är re­sul­ta­tet of­ta ka­ta­stro­falt med död och för­öd­el­se som följd.

Här är åt­ta av histo­ri­ens mest dra­ma­tis­ka vul­kan­ut­brott.

Tam­bo­ra, In­do­ne­si­en

Det störs­ta do­ku­men­te­ra­de vul­kan­ut­brot­tet i histo­ri­en spyd­de ut så myc­ket as­ka att värl­dens kli­mat till­fäl­ligt för­änd­ra­des. Bå­de Ame­ri­ka och Eu­ro­pa drab­ba­des av miss­växt.

Kra­ka­toa, In­do­ne­si­en

Kra­ka­to­as ut­brott 1883 dö­da­de

uppskatt­nings­vis 36 000 män­ni­skor. Fy­ra ex­plo­sio­ner som hör­des på näs­tan 500 mils av­stånd ut­plå­na­de två tred­je­de­lar

av ön Kra­ka­toa.

Pe­lée, Kari­bi­en

När Mount Pe­lée fick ett ut­brott på den kari­bis­ka ön Mar­ti­ni­que 1902 för­stör­des hamn­sta­den St Pi­er­re full­stän­digt. Näs­tan 30 000 per­so­ner dog som följd av

na­tur­ka­tas­to­fen.

St He­lens, USA

Ut­brot­tet 1980 av sta­ten Washing­tons mest be­röm­da vul­kan var vän­tat, men dess om­fatt­ning var över­ras­kan­de. En ef­ter­föl­jan­de jord­bäv­ning gjor­de att ber­gets nor­ra si­da kol­lap­sa­de – den dö­da­de ock­så 57 per­so­ner.

Ey­jafjal­la­jökull,

Is­land

Även om den in­te or­sa­ka­de någ­ra

döds­fall, led­de ask­mol­net som kas­ta­des upp av Ey­jafjal­la­jökulls ut­brott 2010 till stör­ning­ar i flyg­tra­fi­ken runt om i värl­den och gjor­de att tu­sen­tals

re­se­nä­rer blev stran­da­de.

1600 f.Kr.

79

1669

1815

1883

1902

1980

2010

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.