Kli­mat­för­änd­ring­ar

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Gla­ciä­rer­na är de sista orör­da vild­mar­ker­na på pla­ne­ten, men de är ho­ta­de.

Istäc­ken och gla­ciä­rer krym­per snabbt och ve­ten­skap­li­ga be­vis pe­kar på att den för­höj­da glo­ba­la tem­pe­ra­tu­ren är or­sa­ken. Tem­pe­ra­tu­ren på Antark­tis väst­ra halvö steg med 2,5 gra­der mel­lan 1950 och 2000. När tem­pe­ra­tu­ren ökar gör även is­smält­ning­en det. Mer än 87 pro­cent av gla­ciä­rer­na be­fin­ner sig för när­va­ran­de i snabb re­trätt.

Dr Bet­han Da­vi­es, en dok­to­rand och fors­ka­re som ar­be­tar med Ja­mes Ross Is­land-pro­jek­tet vid Abe­rystwyth Uni­ver­si­ty, tror på ef­fek­ter­na av tem­pe­ra­tur­höj­ning­en: ”Ef­tersom män­ni­skan stän­digt släp­per ut mer kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren för­änd­rar vi dess ba­lans och på­ver­kar jordens kli­mat,” sä­ger hon. ”Kol­di­ox­id och and­ra at­mo­sfä­ris­ka ga­ser i kom­bi­na­tion med för­änd­ring­ar i mark­täc­ket och sol­strål­ning dri­ver på kli­mat­för­änd­ring­ar­na. De på­ver­kar ock­så strål­ning­en i jordens at­mo­sfär, vil­ket re­sul­te­rar i en po­si­tiv ener­gi­ba­lans och upp­värm­ning av vårt kli­mat.”

Det är den­na upp­värm­ning som är skä­let till att vå­ra is­mil­jö­er drar sig till­ba­ka, vil­ket re­sul­te­rar i sti­gan­de hav­s­ni­vå­er och po­ten­ti­ellt dra­ma­tis­ka för­änd­ring­ar i kli­mat­sy­ste­met.

Man tror att glo­bal upp­värm­ning or­sa­kas av höga kol­di­ox­id­ut­släpp som smäl­ter gla­ciä­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.