Kraft från ök­nen

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Öknar kan va­ra bland de mest ogäst­vän­li­ga om­rå­de­na att le­va i, men de skul­le ock­så kun­na va­ra mänsk­lig­he­tens rädd­ning. Ef­tersom fos­si­la bräns­len för­o­re­nar at­mo­sfä­ren, och kärn­kraf­ten är en nöd­vän­dig men im­po­pu­lär ener­gikäl­la, kan de sto­ra öpp­na om­rå­de­na och den stor mäng­den sol­ljus i tro­pis­ka och sub­tro­pis­ka öknar va­ra den lös­ning vi le­tar ef­ter.

Den­na ener­gi skul­le in­te ba­ra sam­las in av sto­ra sol­pa­ne­ler. Istäl­let är de mest ef­fek­ti­va sol­driv­na kraft­ver­ken ett stort an­tal speg­lar som kal­las he­li­o­sta­ter (ef­tersom de rör sig med so­len). Des­sa speg­lar fo­ku­se­rar so­lens strå­lar till vat­ten­tan­kar där ång­an som bil­das dri­ver en upp­sätt­ning tur­bi­ner.

So­lan­lägg­ning­en Ivan­pah är störst i värl­den i sitt slag och ge­ne­re­rar im­po­ne­ran­de 392 me­ga­watt ener­gi. Det skul­le räc­ka till svind­lan­de 144 000 hus­håll. Och det kom­mer från en­bart 3 500 tunn­land vil­ket in­te är någon­ting jäm­fört med jordens sam­man­lag­da ökeny­ta. En­ligt vis­sa uppskatt­ning­ar skul­le sol­cel­ler på en­dast tio pro­cent av Sa­ha­ra täc­ka he­la pla­ne­tens ener­gi­be­hov.

Kan den moln­fria him­len och kla­ra luf­ten i en öken­re­gi­on gyn­na and­ra kli­mat runt om i värl­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.