För­än­der­ligt stam­land­skap

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

De stam­mar som le­ver runt kan­jo­nen i dag om­fam­nar tu­ris­men.

Allt fler be­sö­ka­re upp­le­ver Grand Ca­nyon un­der dags­tu­rer dit de tar sig via Grand Ca­nyon West från Las Ve­gas med flyg. Vis­sa be­sö­ka­re fö­re­drar att kö­ra längs den långa vägen som sling­rar sig för­bi La­ke Me­ad och Hoo­ver­dam­men – den blir allt­mer olän­dig och be­står bland an­nat av en 2,2 mil lång grus­sträc­ka. Grand Ca­nyon West lig­ger om­kring 40 mil från den hu­vud­sak­li­ga tu­rist­zo­nen, South Rim vid Mat­her Po­int. Plat­sen lig­ger ut­an­för na­tur­parks­zo­nen och drivs av Hu­a­la­pai-stam­men (vil­ket be­ty­der ”de höga tal­lar­nas folk”). Hu­a­la­pai-re­ser­va­tet, vil­ket in­ne­hål­ler en land­nings­ba­na, Grand Ca­nyon Sky­walk och and­ra fa­ci­li­te­ter för tu­ris­ter, är strax un­der en mil­jon tunn­land stort och grun­da­des 1883. Stam­men har för när­va­ran­de om­kring 2 300 med­lem­mar.

Oav­sett om du kom­mer till Grand Ca­nyon med flyg el­ler via nå­gon av de dam­mi­ga små­vä­gar­na så är det en häp­nads­väc­kan­de upp­le­vel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.