SLUTT­NING­AR­NA

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Den 24 sep­tem­ber 1975 blev Doug

Scott och Dou­gal Has­ton fast nä­ra den söd­ra top­pen. De kun­de

in­te ta sig ner ut­an till­bring­a­de nat­ten i en bi­vack som de gräv­de i snön på 8 763 me­ters höjd. Det är den högs­ta höj­den på jor­den som

nå­gon har över­levt en natt på. Mount Eve­rest be­står in­te ba­ra av klip­por. Här ser vi på någ­ra av de mer an­märk­nings­vär­da egen­he­ter­na hos det sto­ra ber­get, och någ­ra av hän­del­ser­na som har gjort det mytomspun­net.

Sti­gen till värl­dens högs­ta topp.

North Col/Ridge

De fles­ta ti­di­ga för­sö­ken,

in­klu­si­ve Mal­lo­rys och Ir­vi­nes ex­pe­di­tion 1924, följ­de rut­ten längs North Col/Ridge. Ef­ter Hil­la­rys och Nor­gays lyc­ka­de

klätt­ring har rut­ten dock bli­vit allt mind­re po­pu­lär på grund av sin

svå­rig­hets­grad.

Gam­mal och ung

När Jor­dan Ro­me­ro nåd­de Mount Eve­rest topp den

22 maj 2010 blev han den yngs­te i värl­den att lyc­kas. Han var ba­ra 13 år gam­mal. Yuichi­ro Mi­u­ra är äldst att nå top­pen med

si­na 80 år.

Högs­ta lä­ger­plat­sen

South Col

Den mest po­pu­lä­ra le­den till top­pen ut­går från Rong­buk Gla­ci­er i Ne­pal. Den sti­ger upp för ett is­fall mel­lan Mount Eve­rest och Nupt­se. South Col är sa­deln mel­lan Lhot­se och själ­va ber­get. Där­i­från lö­per rut­ten längs en berg­kam till top­pen.

Sy­re

Ef­ter Hil­la­ry trod­de många att Mount Eve­rest ba­ra kun­de be­sti­gas om man tog med ex­tra sy­re. De över­be­vi­sa­des 1978 av den le­gen­da­ris­ka bergs­be­sti­ga­ren Re­in­hold Mess­ner. Vis­sa per­so­ner an­kla­ga­de ho­nom dock för att ha an­vänt sin föl­je­sla­ga­res sy­re. För att be­vi­sa att han ha­de rätt be­steg han ber­get en­sam ut­an sy­re två år se­na­re.

Li­vet på Mount Eve­rest

Trots sin kär­va fram­to­ning är Mount Eve­rest in­te helt livs­löst. Eu­op­hrys om­nisu­pers­tes, en slags hoppspin­del, le­ver på 6 700 me­ters höjd, vil­ket gör den till det djur som le­ver på högst höjd i värl­den.

”Man vet in­te om Ge­or­ge Eve­rest själv nå­gon­sin såg ber­get som bär hans namn.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.