Kom­mer­si­a­li­se­ring

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Un­der det se­nas­te de­cen­ni­et har allt fler re­se­ar­ran­gö­rer bör­jat er­bju­da gui­da­de re­sor till Mount Eve­rests topp för ama­tör­klätt­ra­re. För om­kring 300 000 kro­nor plus utrust­ning kan du bli gui­dad upp till värl­dens topp, men du får räk­na med att ta le­digt från job­bet i två må­na­der för att få in det i sche­mat.

Trots sin höjd har ber­get ba­ra en pas­sage – Hil­la­ry Step – där klätt­ring är nöd­vän­dig, och den är tek­niskt sett en­kel. Sher­pas bär din utrust­ning, ditt sy­re och tilla­gar till och med din mat. Des­sa or­ga­ni­se­ra­de klätt­ring­ar har bli­vit så po­pu­lä­ra att kö­er bil­das runt flask­hal­sar­na, ibland får man vän­ta en tim­me el­ler mer för att kom­ma vi­da­re. Över 200 per­so­ner når top­pen en bra dag.

Den 15 maj 2006 ha­de den eng­els­ke en­sam­klätt­ra­ren Da­vid Sharp pro­blem nä­ra top­pen och sök­te skydd i Green Boots Ca­ve (upp­kal­lad ef­ter en död klätt­ra­res skor vars kropp Sharp satt bred­vid). Cir­ka 40 klätt­ra­re pas­se­ra­de Sharp på väg upp till top­pen, men ing­en er­bjöd sin hjälp och ing­en rädd­nings­in­sats ini­ti­e­ra­des. Han dog sam­ma natt.

Hän­del­sen fick många klätt­ra­re att re­a­ge­ra, bland and­ra Ed­mund Hil­la­ry: ”Jag tyc­ker att he­la in­ställ­ning­en till att be­sti­ga Mount Eve­rest har bli­vit skräm­man­de. Al­la vill ba­ra upp till top­pen. Om nå­gon drab­bas av höjd­pro­blem och tar skydd i en klip­pa är det fel att ba­ra lyf­ta på hat­ten, sä­ga god mor­gon och fort­sät­ta.”

Allt har sitt pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.