Av­verk­ning­ens kon­se­kven­ser

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Regn­sko­gar huggs ner av oli­ka skäl över he­la värl­den, de van­li­gas­te är väx­an­de be­folk­ning, jord­bruk och ex­plo­a­te­ring av själ­va sko­gen. The Uni­ted Na­tions Fra­mework Con­ven­tion on Cli­ma­te Change (UNFCCC) sä­ger att 48 pro­cent av av­skog­ning­en or­sa­kas av jord­bruk för up­pe­häl­let, 38 pro­cent or­sa­kas av kom­mer­si­ellt jord­bruk (som bo­skaps­håll­ning och od­ling av lö­nan­de grö­dor som kaf­fe och ka­kao) och 14 pro­cent or­sa­kas av skogs­in­du­strin.

Uppskatt­nings­vis 50 000 djur-, växt- och in­sekts­ar­ter går för­lo­ra­de var­je år till följd av av­skog­ning – vis­sa utro­tas in­nan de ens har upp­täckts. Av­skog­ning­en är ock­så di­rekt bi­dra­gan­de till den glo­ba­la upp­värm­ning­en och står för cir­ka 20 pro­cent av värl­dens växt­hus­ga­ser. Dr Ed­ward Tan­ner på De­part­ment of Plant Sci­ences vid Cam­bridge Uni­ver­si­ty: ”Av­skog­ning är då­ligt ef­tersom det le­der till sto­ra för­lus­ter av ar­ter – sär­skilt i tro­pi­ker­na. Av­skog­ning­en re­sul­te­rar ock­så i en vä­sent­lig om­vand­ling av kol i bi­o­mas­san och or­ga­niskt ma­te­ri­al om­vand­las till kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren, vil­ket ökar växt­hu­sef­fek­ten.”

Mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner­na käm­par för regn­sko­gar­na, och re­ge­ring­ar för­sö­ker de­spe­rat att ge­nom­dri­va la­gar mot av­verk­ning och tjuv­jakt. De sam­ar­be­tar ock­så med glo­ba­la fö­re­tag och lo­ka­la sam­häl­len för att ska­pa mer håll­ba­ra od­lings­me­to­der och upp­munt­ra plan­te­ring av ny skog. Ef­tersom regn­sko­gar­na of­ta finns i län­der med be­grän­sa­de re­sur­ser är det emel­ler­tid oklart hur ef­fek­tiv tak­ti­ken är.

Mel­lan 1990 och 2000 fäll­des om­kring 14,2 mil­jo­ner tunn­land skog per år.

När sko­gen huggs ner och el­das upp för att ren­sa mar­ken för jord­bruk or­sa­kas fruk­tans­vär­da och var­ak­ti­ga ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.