Fem av de läs­ki­gas­te kry­pen

Vår fantastiska planet - - Vår Planet -

Go­li­atspin­del – få­gel­spin­deln

Det här är den störs­ta ta­ran­tel­lan i värl­den med en un­ge­fär­lig stor­lek av en tall­rik. På grund av sin för­svar­li­ga stor­lek ten­de­rar den att ja­ga sto­ra in­sek­ter, öd­lor och (som du an­tag­li­gen har gis­sat från ru­bri­ken) även fåg­lar. Trots att den är död­lig för små­djur är den in­te till­räck­ligt gif­tig för att dö­da en män­ni­ska.

Pi­raya

Det här är ut­an tve­kan Ama­zo­nas mest fruk­ta­de fisk. Pi­ray­an har det mest kraft­ful­la bet­tet på jor­den i pro­por­tion till sin stor­lek. Trots att de säl­lan at­tac­ke­rar män­ni­skor är det bäst att stan­na på land för att und­vi­ka dem.

Regn­sko­gen ut­gör hem för många vack­ra men grym­ma kryp - vi pre­sen­te­rar dig för de all­ra värs­ta …

Pi­stol­my­ra

Des­sa my­ror kan bli 30 mil­li­me­ter långa och de­ras bett gra­de­ras till max­i­ma­la 4+ på smärt­ska­lan Sch­midt Sting.

Ett en­da bett sägs sät­ta män­ni­skor ur spel med brän­nan­de smär­ta i upp till 24 tim­mar. Pi­stol­my­ran le­ver hu­vud­sak­li­gen i de fuk­ti­ga låg­lands­regn­sko­gar­na i Cen­tra­la­me­ri­ka och kal­las av lo­kal­be­folk­ning­en för ”24-tim­marsmy­ran”.

Ga­bon­huggorm

Ga­bon­huggor­men som le­ver i sub­sa­ha­ris­ka Afri­ka är den störs­ta i huggorms­fa­mil­jen och kan bli en och en halv meter lång. Den har hugg­tän­der som kan bli fem cen­ti­me­ter långa och ett en­da bett räc­ker för att dö­da en män­ni­ska. Or­men åter­finns i en rad af­ri­kans­ka om­rå­den, till ex­em­pel To­go, Ka­me­run och Li­be­ria.

Sa­tur­ni­ids – på­få­gels­spin­na­re

Sa­tur­ni­ids in­går i en grupp med om­kring 2 300 malar­ter, in­klu­si­ve Lo­no­mia. Lo­no­mi­a­lar­ver är myc­ket gif­ti­ga och or­sa­kar fle­ra män­ni­skors död var­je år. De om­vand­las så små­ning­om till någ­ra av värl­dens störs­ta ma­lar och le­ver bland an­nat i Sy­da­me­ri­kas regn­sko­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.