Många kvin­nor otryg­ga

på pen­deln

Vårt Kungsholmen - - SIDAN 1 - Cla­rence Fren­ker 073-600 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

En­ligt SL:s se­nas­te mät­ning av hur re­se­nä­rer­na upp­le­ver kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Stock­holm upp­ger 66 re­spek­ti­ve 61 pro­cent att de kän­ner sig tryg­ga när de åker tun­nel­ba­na och pen­del­tåg en­sam­ma på kväl­lar och hel­ger.

Bland kvin­nor är siff­ror­na läg­re. En­dast li­te mer än hälf­ten, 54 pro­cent, av de kvinn­li­ga re­se­nä­rer­na upp­ger att de kän­ner sig tryg­ga på pen­del­tå­gen un­der dyg­nets se­na­re tim­mar. I tun­nel­ba­nan är mot­sva­ran­de siff­ra 59 pro­cent. Det kan jäm­fö­ras med män­nen där siff­ror­na är 73 re­spek­ti­ve 76 pro­cent.

– Jag tyc­ker att det är oro­väc­kan­de. Kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska kän­nas sä­ker och trygg för al­la som åker med den. Det vi ser i den här undersökningen är att en­samå­kan­de kvin­nor kän­ner myc­ket mer otrygg­het i kol­lek­tiv­tra­fi­ken än män­nen, sä­ger op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Tal­la Al­kur­di (S).

S föreslår åt­gär­der

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holms läns lands­ting föreslår nu en rad åt­gär­der.

– Det ska in­te spe­la nå­gon roll om man är kvin­na, man el­ler nå­gon an­nan och om man åker en­sam el­ler in­te. Al­la ska kän­na sig tryg­ga, sä­ger Tal­la Al­kur­di.

Vill se fler po­li­ser

Bland an­nat fö­reslås att vägar till och från kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska gö­ras tryg­ga­re med mer be­lys­ning vid buss­hålls­plat­ser, att ord­nings­vak­ter ska rö­ra sig mer på torg och sta­tio­ner och att okross­bart glas sätts in i bus­sku­rer­na.

En­ligt tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) är trygg­he­ten i kol­lek­tiv­tra­fi­ken en pri­o­ri­te­rad frå­ga. Han pe­kar sam­ti­digt på den upp­lev­da trygg­he­ten i kol­lek­tiv­tra­fi­ken ändå in­te har mins­kat i sam­ma ut­sträck­ning som otrygg­he­ten ökat i sam­häl­let i stort, som fram­går av Brås och Stock­holms stads mät­ning­ar.

En åt­gärd han vill se är ett åter­in­fö­ran­de av tun­nel­ba­ne­po­li­sen.

– Jag skul­le sä­ga att den frå­gan är mer ak­tu­ell än nå­gon­sin ti­di­ga­re. Det är ba­ra po­li­sen som kan gö­ra po­li­sens jobb och om vi ska kom­ma till bukt med den upp­lev­da otrygg­he­ten kom­mer det krä­vas mer och när­va­ran­de po­li­ser av kött och blod. Och då är åter­upp­rät­tan­det av tun­nel­ba­ne­po­li­sen en ex­tremt vik­tig nyc­kel, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Krä­ver trygg­hets­stopp

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i lands­ting­et krä­ver ock­så att så kal­la­de trygg­hets­stopp, där bus­sar stan­nar mel­lan håll­plat­ser för att kor­ta res­vä­gen för re­se­nä­rer, in­förs skynd­samt.

En­ligt Kristof­fer Tam­sons står det med i bud­ge­ten och ska in­fö­ras på för­sök un­der året.

Kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska kän­nas sä­ker och trygg för al­la som åker med den.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

54% 73% 59% 76% 69% 78% OLI­KA. Fy­ra av tio upp­le­ver sig in­te va­ra tryg­ga när de åker tun­nel­ba­na el­ler pen­del­tåg på kväl­lar och nät­ter. Bland kvin­nor är an­de­len än­nu stör­re, vi­sar SL:s se­nas­te trygg­hets­mät­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.