S-kam­panj kri­ti­se­ras av sjuk­skö­ters­kor

S vän­der upp och ner på Nya Ka­ro­lins­ka i en ny kam­panj. Det har ska­pat star­ka re­ak­tio­ner hos an­ställ­da på sjuk­hu­set.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Ma­ria Svens­son

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har vänt upp och ner på en bild av Nya Ka­ro­lins­ka i sin se­nas­te tun­nel­ba­ne­kam­panj – vil­ket väckt fle­ra star­ka re­ak­tio­ner. Men So­ci­al­de­mo­kra­ter­na för­sva­rar kam­pan­jen.

– Vi tyc­ker kam­pan­jen vi­sar att den po­li­tik som förts i Stock­holms lands­ting är upp och ner. Till följd av den­na har vi be­spa­ring­ar på akut­sjuk­vår­den, läng­re ope­ra­tions­kö­er och så sak­nas det 4 000 för­loss­nings­plat­ser i Stock­holm, sä­ger Mar­tin Nils­son, kam­pan­j­chef för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holm.

Men fle­ra av Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­sets med­ar­be­ta­re har re­a­ge­rat starkt. En av dem är Eri­ka Wing som ar­be­tar på Ka­ro­lins­ka Sjuk­hu­set och även sit­ter i Års­ta-Enske­deVan­tör stads­dels­nämnd för Mo­de­ra­ter­na.

– När man kri­ti­se­rar hu­set så kri­ti­se­rar man även dem som ar­be­tar där, sä­ger Eri­ka Wing.

Hon me­nar att de som ar­be­tar på sjuk­hu­set har bli­vit tröt­ta på att få ar­be­ta i mot­vind. Och hon tyc­ker att tex­ten i kam­pan­jen: ”Sve­ri­ges dy­ras­te sjuk­vård. Men än­då in­te den bäs­ta. Det är upp och ner” är pro­ble­ma­tisk.

– Vi be­dri­ver en fan­tas­tisk vård på Ka­ro­lins­ka idag, vi be­hö­ver in­te hö­ra att det är upp och ner, vi be­hö­ver hö­ra att vi gör nå­got bra, sä­ger hon.

Du är ak­tiv in­om mo­de­ra­ter­na, på­ver­kar in­te det din syn?

– Jag ut­ta­lar mig in­te som mo­de­rat ut­an som sjuk­skö­ters­ka. Det är fler än jag som tyc­ker så här, vi som job­bar här kom­mer från oli­ka par­ti­er, sä­ger hon.

I ett med­de­lan­de på Ka­ro­lins­kas intra­nät kan man lä­sa att re­ak­tio­ner­na kom­mit från fle­ra håll och att frå­gan nu ta­gits vi­da­re.

Men Mar­tin Nils­son sä­ger att bil­den sym­bo­li­se­ra­de att det be­hövs en ny sjuk­vårds­po­li­tik.

– Jag har full för­stå­el­se för att man tyc­ker det är job­bigt att se sin ar­bets­plats i ett job­bigt sam­man­hang, men det är re­sul­ta­tet av ett pro­jekt som dri­vits av al­li­an­sen i tolv år. Pro­jek­tet kos­tar 61 mil­jar­der av skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar och det är rim­ligt att det de­bat­te­ras, sä­ger Mar­tin Nils­son (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.