Mats gif­te sig i tv – nu skri­ver han bok om det

Mats Ing­el­born träf­fa­de sin ex-fru förs­ta gång­en vid al­ta­ret och sa ja in­för tv-tit­tar­na. I dag är han skild och har skri­vit en bok ba­se­rad på si­na er­fa­ren­he­ter från pro­gram­met ”Gift vid förs­ta ögon­kas­tet”.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Text: Mim­mi Ep­ste­in | Foto: Maja Brand

För ett år sedan var Mats Ing­el­born en av del­ta­gar­na i do­kuså­pan ”Gift vid förs­ta ögon­kas­tet”. Pro­gram­met går ut på att två per­so­ner som ald­rig har träf­fats mat­chas ihop av ex­per­ter och förs­ta gång­en de möts är på bröl­lo­pet. När de har levt till­sam­mans i fy­ra vec­kor ska de be­slu­ta om de ska fort­sät­ta va­ra gif­ta el­ler skil­jas.

– En stor an­led­ning till att jag var med var att jag vil­le hit­ta kär­le­ken. Jag ha­de sett ti­di­ga­re sä­song­er och tyck­te att det var ett ro­ligt kon­cept men att det ha­de va­rit så då­li­ga match­ning­ar. Jag tänk­te att det mås­te be­ro på att del­ta­gar­na in­te ha­de va­rit upp­rik­ti­ga, sä­ger Mats Ing­el­born och fort­sät­ter:

– Jag tyck­te att det var ett ro­ligt ex­pe­ri­ment att se om jag kun­de va­ra det. Och det tyc­ker jag att jag lyc­ka­des med.

Att lä­ra kän­na sin nya fru fram­för tv-ka­me­ror­na be- skri­ver Mats Ing­el­born som en ”ex­tremt sur­re­a­lis­tisk si­tu­a­tion”.

– Det var för­vå­nans­värt na­tur­ligt att sit­ta och pra­ta med en främ­ling om vad man tyc­ker fram­för ka­me­ran. Men sam­ti­digt väl­digt spe­ci­ellt att ge hem­nyck­lar­na till ka­me­ra­man­nen som frå­ga­de när vi skul­le upp på mor­go­nen. Han kom en halv­tim­me in­nan väckar­kloc­kan ring­de för att ”rig­ga ka­me­ran”.

Mats Ing­el­born och hans ex-fru fort­sat­te le­va till­sam­mans i två vec­kor ef­ter pro­duk­tio­nen, sen flyt­ta­de de isär och re­la­tio­nen rann ut i san­den.

– Det en­da vi ha­de ge­men­samt var er­fa­ren­he­ten av pro­gram­met och det går in­te att byg­ga en re­la­tion på. Un­der in­spel­ning­en sa pro­duk­tions­tea­met he­la ti­den att ”ni är per­fek­ta ihop”. Ef­ter en stund tror man på det och man vill tro på det.

Först var Mats Ing­el­born in­ne på att skri­va en fak­ta­bok om si­na er­fa­ren­he­ter från pro­gram­met. Hans skön­lit­te­rä­ra de­but ”Ti­a­mo – match vid förs­ta klic­ket” hand­lar om en man och en kvin­na som möts via en ny dej­ting­tjänst som mat­char par med hjälp av ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens.

– Jag tänk­te att jag har va­rit till­räck­ligt of­fent­lig. Så jag har skri­vit en fik­tiv histo­ria ba­se­rad på mi­na er­fa­ren­he­ter från pro­gram­met.

Det en­da vi ha­de ge­men­samt var er­fa­ren­he­ten av pro­gram­met och det går in­te att byg­ga en re­la­tion på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.