SOPPLUNCH MED PRAT OM STORT OCH SMÅTT

På And­rum på Lil­la Es­sing­en är al­la män­ni­skor – och sam­tal­säm­nen – väl­kom­na.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Väs­ter­malms för­sam­ling har sedan fem­ton år en lo­kal på Lil­la Es­sing­en som kal­las And­rum. Och li­ka länge har sopp­lun­chen ex­i­ste­rat. För 40 kro­nor får den som vill bå­de äta sop­pa och sam­ta­la. Ibland bjuds det på mu­sik i oli­ka for­mer. Bland de åter­kom­man­de be­sö­kar­na finns fle­ra tru­ba­du­rer.

Stöt­tar varand­ra

Vid vårt be­sök är ett 20-tal per­so­ner på plats och när vi änt­rar lo­ka­len lju­der en psalm som spe­las på pi­a­not fö­re det är det dags för sop­pa. Präs­ten An­ders Ber­gqvist har job­bat i för­sam­ling­en ett drygt år och är på plats vid samt­li­ga lun­cher. Han be­skri­ver dem som ”häf­ti­ga”.

”Kom­mer nya he­la ti­den”

– Det finns någ­ra som va­rit här sedan star­ten, sam­ti­digt som det kom­mer nya an­sik­ten he­la ti­den. Det är en mö­tes­plats för många äld­re som bor en­sam­ma. Man hål­ler koll på och stöt­tar varand­ra. Och pra­tar om och dis­ku­te­rar li­vet. Det kan va­ra sto­ra frå­gor som kom­mer upp ibland. Från det var­dag­li­ga ner till par­ti­kel­fy­sik, sä­ger An­ders Ber­gqvist.

– Vi pra­tar om li­te av var­je och har trev­ligt. Och så äter vi väl­digt gott, sä­ger Kerstin Tor­nell, som va­rit med på sopp­lun­cher­na sedan star­ten.

Stam­mi­sen Kal­le Hens­by fyl­ler i.

– För 14 da­gar sedan ha­de vi te­ma kär­lek. Det blev väl­digt in­tres­sant. Vis­sa vet knappt vad kär­lek är, sä­ger han och he­la säll­ska­pet bris­ter ut i skratt.

Kal­le är där med två vän­ner. De­ras ge­men­sam­ma in­tres­se är fi­lo­so­fi.

– En del är tro­en­de och and­ra in­te, men det fun­ge­rar ut­märkt än­då, för­kla­rar han.

Att al­la är väl­kom­na är nå­got som be­sö­kar­na vill po­äng­te­ra.

Al­ko­hol­fri pub

Ut­ö­ver lun­cher­na så har And­rum pre­cis utö­kat med en al­ko­hol­fri pub på tors­dags­kväl­lar­na.

– Pu­ben har vi haft vid ett till­fäl­le hit­tills, och det var suc­cé. Många från lun­cher­na dök upp. Då är det mu­sik och al­ko­hol­fri öl och ci­der, sä­ger An­ders Ber­gqvist.

Vi pra­tar om li­te av var­je och har trev­ligt. Och så äter vi väl­digt gott.

FOTO: LIN­DA GREN

UPPSKATTAT. Bir­ger Isaks­son upp­skat­tar ons­dags­lun­cher­na på Strål­ga­tan. I bak­grun­den syns, från väns­ter, To­re, Maud, hus­mor Ma­ki, och Kerstin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.