S:t Eriks ele­ver gör sin egen filmfest

För and­ra året i rad ar­ran­ge­rar ele­ver­na i S:t Eriks gym­na­si­um en kort­films­fes­ti­val. Må­let är att nå ut med fil­mer som ti­di­ga­re ba­ra bli­vit kvar i ele­ver­nas da­to­rer.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Det är knappt två må­na­der kvar till S:t Eriks kort­films­fes­ti­val och fes­ti­val­che­fen Douglas Ek­man bör­jar bli li­te ner­vös. Hit­tills har de ba­ra fått in två film­bi­drag. Om ett par vec­kor ska en ju­ry be­stå­en­de av lä­ra­re och rek­tor kol­la på fil­mer­na. Al­la som går i sko­lan är väl­kom­na att skic­ka in bi­drag och nu går myc­ket av ti­den åt att upp­ma­na folk att gö­ra det. Bå­de ge­nom att af­fi­sche­ra och att gå runt i de oli­ka klas­ser­na.

– För­sök att dis­ku­te­ra i dag vad vi kan gö­ra mer för att spri­da in­for­ma­tio­nen och få in bi­drag, sä­ger Douglas Ek­man till si­na klass­kom­pi­sar när han in­le­der lek­tio­nen.

Sista stund

Men han är in­te jät­te­o­ro­lig. De fles­ta bru­kar va­ra ute i sista stund.

– Så var det för­ra året och till slut vi­sa­des 16 fil­mer på fes­ti­va­len, sä­ger Douglas Ek­man.

Han fun­ge­rar som spin­deln i nä­tet och klassen är in­de­lad i grup­per med oli­ka an­svars­om­rå­den: pr och mark­nads­fö­ring, lo­gistik och film och tek­nik. Ele­ver­na går tred­je året på este­tis­ka pro­gram­met med in­rikt­ning es- te­tik och me­dia.

– Ur­sprung­et till fes­ti­va­len är att ele­ver­na ti­di­ga­re har sut­tit i tre år fram­för en da­tor och gjort sa­ker som de in­te vi­sar upp. Nu får de vi­sa vad de gör för fa­milj, vän­ner och all­män­het, sä­ger lä­ra­ren Matilda Everts­son.

Fes­ti­va­len är gra­tis

Den 9 maj från 17.30 är det ming­el ut­an­för au­lan i S:t Eriks gym­na­si­um, 18.00 bör­jar film­vis­ning­en och det är gra- tis att kom­ma. Lo­ka­len rym­mer 280 per­so­ner och un­der kväl­len kom­mer fle­ra pri­ser, ”Erik-po­ka­ler”, att de­las ut. En som pla­ne­rar att skic­ka in en film är Joakim Mel­lin Lars­son.

”Vill job­ba med det­ta”

– Det är en tea­ser trai­ler som hand­lar om tre vi­king­a­barn som upp­täc­ker nå­got mys­tiskt. Jag har in­spi­re­rats av den väs­ter­länds­ka ani­ma­tions­in­du­strins gul­li­ga stil: Dis­ney, Car­toon Network, Nic­ke­lo­de­on. Jag dröm­mer om att job­ba med det här i fram­ti­den, sä­ger Joakim Mel­lin Lars­son.

Nu får de vi­sa vad de gör för fa­milj, vän­ner och all­män­het.

FOTO: LIN­DA GREN

PRIS. Douglas Ek­man och Mi­kae­la Hen­nigs hål­ler på att de­sig­na ”Erik-po­ka­len” som ska de­las ut på S:t Eriks filmfes­ti­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.