Anna Lal­ler­stedt öpp­nar krog i Ba­sa­ren­hu­set – fo­kus på skal­djur

Det blev till slut ett av­gö­ran­de om Tek­nis­ka nämnd­hu­set på Kungs­hol­men. En ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge har nu be­slu­tat att re­no­ve­ra te­gel­kom­plex­et och fort­sät­ta an­vän­da det som kom­mu­na­la kon­tor.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Andre­as Jennische

Frå­gan om Tek­nis­ka nämnd­hu­sets fram­tid har stötts och blötts i fle­ra år. I mån­dags togs ären­det upp i kom­mun­full­mäk­ti­ge för tred­je gång­en. Det­ta ef­ter att den bor­ger­li­ga op­po­si­tio­nen ti­di­ga­re skic­kat det på åter­re­miss.

Den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten får nu som den vill. Te­gel­kom­plex­et ska re­no­ve­ras för en dryg mil­jard kro­nor för att kun­na rym­ma cir­ka 1 400 mo­der­na kom­mu­na­la ar­bets­plat­ser, jäm- fört med da­gens cir­ka 1 200.

– Vi spa­rar väl­digt myc­ket peng­ar på det här. Det kos­tar myc­ket mer att byg­ga nytt än att re­no­ve­ra. Och vi fri­gör tre fas­tig­he­ter som vi kan byg­ga bo­stä­der i de­lar av, sa stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jan Va­le­skog (S) i ta­lar­sto­len.

M, L, C och KD som har ve­lat an­vän­da he­la Tek­nis­ka nämnd­hus- tom­ten till ett tu­sen­tal nya bo­stä­der och flyt­ta ar­bets­plat­ser­na till ett nytt hus i yt­tersta­den, fick ge sig.

De­bat­ten var hård och de bå­da bloc­ken var li­ka fast i si­na re­spek­ti­ve över­ty­gel­ser som ti­di­ga­re.

– Det är vik­tigt att vi som kom­mun flyt­tar jobb från in­nerstad till yt­terstad. Det är en vik­tig sym­bol­frå­ga och en vik­tig prak­tisk frå­ga, sa Ka­rin Ernlund (C).

Joakim Lars­son (M) lo­va­de att kom­ma till­ba­ka i ären­det – trots att mötet klub­ba­de ett ge­nom­fö­ran­de­be­slut.

– Det här ska vi änd­ra på ef­ter va­let. För här ska bo­stä­der­na lig­ga. Punkt, sa Lars­son.

Jan Va­le­skog kal­la­de Lars­son och den bor­ger­li­ga håll­ning­en för verk­lig­hets­från­vänd.

– Ing­en an­nan tror på er att det går att byg­ga i den ut­sträck­ning ni pra­tar om. Det finns en enorm osä­ker­het. Ni är in­te se­ri­ö­sa, sa Jan Va­le­skog (S).

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na val­de att rös­ta med den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten.

FOTO: STOCK­HOLMS STAD

TEK­NIS­KA NÄMND­HU­SET. På mån­dags­kväl­len fat­ta­de en ma­jo­ri­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slu­tet att te­gel­kvar­te­ret ska re­no­ve­ras och till störst del be­hål­las som kon­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.