Så ska trot­to­a­rer bli snöfria näs­ta vin­ter

Un­der vin­tern har Stock­holms stad tes­tat att rö­ja snö på ut­val­da trot­to­a­rer och gång­stråk med sopsal­ta­re. Re­sul­ta­tet upp­ges ha va­rit po­si­tivt och nu hop­pas tra­fik­bor­gar­rå­det Daniel Helldén (MP) att det ska bli en per­ma­nent lös­ning re­dan till näs­ta vin­ter.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@dir­ket­press.se

Om ut­vär­de­ring­en vi­sar det som man sä­ger än så länge, att det har fun­ge­rat bra, är det här fram­ti­den för vå­ra trot­to­a­rer.

Från och med ok­to­ber för­ra året har Stock­holms stad tes­tat att an­vän­da sopsal­ta­re på ut­val­da trot­to­a­rer och gång­stråk på S:t Eriks­ga­tan re­spek­ti­ve Norr­mä­lar­strand.

Syf­tet har va­rit att prö­va sig fram för att se om det går att im­ple­men­te­ra me­to­den även på and­ra håll i sta­den. Frå­ge­teck­nen har främst rört hur ma­ski­ner­na bäst ska kun­na kö­ras på be­fol­ka­de trot­to­a­rer samt re­na tek­ni­ka­li­te­ter kring vil­ka bors­tar och ma­te­ri­al som ska an­vän­das för att få bort snön från ojäm­na ma­te­ri­al.

Nu är för­söks­pe­ri­o­den av­slu­tad och re­sul­ta­tet upp­ges va­ra po­si­tivt.

– Det som de sä­ger ma­ski­no­pe­ra­tö­rer­na, och även tra­fik­kon­to­ret, är att det har fun­ge­rat bra. Man får ju bort snön och spri­dan­det av sal­tet fun­ge­rar bra på trot­to­a­rer­na. Vi har ju tes­tat oli­ka ty­per av bors­tar för att kla­ra av de här ojämn­he­ter­na och man ver­kar ha hit­tat ett väl­digt bra sätt att gö­ra det på. Se­dan vän­tar vi på ut­vär­de­ring­en som tra­fik­kon­to­ret och VTI (Statens väg- och trans­port­forsk­nings­in­sti­tut) hål­ler på med som kan sä­ga mer ve­ten­skap­ligt hur det har fun­ge­rat, sä­ger Stock­holms tra­fik­bor­gar­råd Daniel Helldén ( MP) på en press­träff på tis­da­gen.

Fär­digt till som­ma­ren

Ut­vär­de­ring­en vän­tas va­ra fär­dig till som­ma­ren. Där­ef­ter är för­hopp­ning­en att en pro­cess ska in­le­das för att fler trot­to­a­rer så snart som möj­ligt ska snörö­jas med sopsal­ta­re.

– Om ut­vär­de­ring­en vi­sar det som man sä­ger än så länge, att det har fun­ge­rat bra, är det här fram­ti­den för vå­ra trot­to­a­rer. Jag kan in­te sä­ga att det kom­mer va­ra det öve­rallt i stan, på vis­sa stäl­len är det in­te lämp­ligt. Men på al­la hu­vud­stråk hop­pas jag verk­li­gen att man kan kö­ra ut det här, sä­ger Daniel Helldén. Kan det bli ak­tu­ellt re­dan till näs­ta år? – För­hopp­nings­vis om allt vi­sar att det fun­ge­rar bor­de vi kun­na gå vi­da­re med det näs­ta år. Men det vå­gar jag in­te lo­va för­rän ut­vär­de­ring­en är fär­dig.

Helldén ser en ljus­ning

Un­der för­sö­ket har to­talt en 3,5 kilo­me­ter lång gång­sträc­ka sopsal­tats vid snöoch is­väg­lag. Daniel Helldén med­ger att snöröj­ning­en på Stock­holms trot­to­a­rer har va­rit brist­fäl­lig men ser en ljus­ning.

– Den här vin­tern som har va­rit lång, kall och snö­ig har in­te va­rit så bra för fot­gäng­a­re. Vi har gam­la av­tal som lig­ger för när snöröj­ning­en ska sät­ta igång. De nya av­ta­len bör­jar gäl­la först näs­ta år som gör att man ska bör­ja ti­di­ga­re med trot­to­a­rer­na i för­hål­lan­de till ga­tor­na. I dag finns re­dan en skill­nad men det är in­te till­räck­ligt.

FOTO: CLA­RENCE FREN­KER

HOPP­FULL. Daniel Helldén (MP) tror att de nya sopsal­tar­na kan re­vo­lu­tio­ne­ra snöröj­ning­en för fot­gäng­a­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.