Ita­li­ensk suc­cé i nya sa­lu­hal­len

En in, en ut. Nya ita­li­ens­ka mat­mark­na­den gör suc­cé på Bib­li­o­teks­ga­tan och likt en natt­klubb har man va­rit tvung­en att ha vak­ter som släp­per in be­sö­ka­re.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Det är fre­dags­ef­ter­mid­dag och 22-åri­ga vän­ner­na vän­ner­na Ro­san­na Pulls, Sa­ga Ek­man och Lo­vi­sa Al­ve­ryd har sla­git sig ner in­ne på den ita­li­ens­ka mat­mark­na­den Ea­ta­ly för ett glas vin.

– Många i vår ål­der pra­tar om det här stäl­let. Det är god piz­za och trev­ligt med den lil­la mark­na­den. Det är kul att det är folk i oli­ka åld­rar här, hop­pas det för­blir så. Till och med vi som är unga kan ju kän­na oss för gam­la för vis­sa stäl­len, sä­ger Lo­vi­sa Al­ve­ryd.

Vak­ter för sä­ker­hets skull

Kloc­kan är strax in­nan 15 men det är in­te många bord le­di­ga.

– Vi trod­de att det skul­le va­ra tomt här nu. Men de har ut­ö­kat plat­ser­na sen sist jag var här, sä­ger Lo­vi­sa Al­ve­ryd.

Mar­cus Wal­lén, vice vd på Ea­ta­ly, be­kräf­tar suc­cén. Lo­ka­len som är 3 000 kvadrat­me­ter stor rym­mer 1 500 per­so­ner.

– Vi har fått en hy­ste­risk Vårt Kungs­hol­men start och har haft vak­ter som släp­per in någ­ra åt gång­en när någ­ra and­ra läm­nar lo­ka­len. Folk kans­ke tror att vi gör det för att va­ra coo­la men vi mås­te kun­na ga­ran­te­ra gäs­ter­na och per­so­na­lens säkerhet. Det mås­te gå att rö­ra på sig, sä­ger Mar­cus Wal­lén.

Vi­da om­ta­lad

Vid ett bord sit­ter Den­nis och Bir­git­ta Lars­son som har va­rit gif­ta i 50 år. Bio- gra­fen Rö­da Kvarn som ti­di­ga­re hu­se­ra­de i lo­ka­len minns de väl.

– Vi var här 1968 och såg pre­miä­ren av Djung­el­bo­ken. Det är en fan­tas­tisk lo­kal och tred­je gång­en vi är här. Vi har hört om mat­mark­na­den på fle­ra håll, sä­ger Den­nis Lars­son.

– Man tror in­te att man är i Sve­ri­ge, man kan sät­ta sig och ta en bi­ra, en focac­cia och så hand­la li­te, sä­ger Bir­git­ta Lars­son.

”Rik­tigt häf­tigt”

Erik Fyl­king på Berg­falk & Co som säl­jer färsk fisk och kött me­nar att folk in­te rik­tigt har hit­tat till dis­ken. Men han tror att det kom­mer.

– Folk har ju si­na hand­la­re som de går till för att hand­la. Vi får byg­ga upp lång­samt och vi­sa att vi har schyss­ta gre­jer för att få folk att by­ta va­nor, sä­ger Erik Fyl­king.

En som hit­tat till fisk­dis­ken är dock Kerstin Sund­berg.

– Jag har hand­lat uer-fi­lé. Det är rik­tigt häf­tigt att kom­ma in här, jag äls­kar Ita­li­en, sä­ger hon.

Vi har fått en hy­ste­risk start och har haft vak­ter som släp­per in någ­ra åt gång­en när någ­ra and­ra läm­nar lo­ka­len.

FOTO: MAJA BRAND

KANONSTART. Nya sa­lu­hal­len Ea­ta­ly på Bib­li­o­teks­ga­tan har öpp­nat i den lo­kal som en gång var bi­o­gra­fen Rö­da Kvarn. Ovan: Ro­san­na Pulls, Sa­ga Ek­man och Lo­vi­sa Al­ve­ryd gil­lar att det är folk i al­la åld­rar på Ea­ta­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.