Kungs­hol­men

Vård­cen­tra­len på Kungs­hol­men är den som flest pa­ti­en­ter är nöj­da med i he­la in­nersta­den. Hem­lig­he­ten? En gam­mal­dags syn och per­son­lig kon­takt med pa­ti­en­ter­na.

Vårt Kungsholmen - - Hej -

När SKL gav ut 2017 års pa­ti­en­ten­kät sva­ra­de he­la 91,9 pro­cent av de till­frå­ga­de pa- ti­en­ter­na att Kungs­holms­dok­torn är bra ut­i­från ett hel­hets­in­tryck. Med det me­nas att pa­ti­en­ten skul­le re­kom­men­de­ra vård­cen­tra­len, att at­mo­sfä­ren va­rit bra och att be­ho­vet av vård bli­vit till­go­do­sett. Det in­ne­bär att vård­cen­tra­len har högst an­del nöj­da pa­ti­en­ter i he­la in­ners­tan.

– Jag tyc­ker att det här är

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.