Po­li­sen sat­sar på mo­bi­la kon­tor i Stock­holm

Vårt Kungsholmen - - Hej -

Po­li­sens mo­bi­la kon­tor, i form av hus­bi­lar, kom­mer att sy­nas of­ta­re fram­ö­ver. Där kan man gö­ra en an­mä­lan di­rekt på plats el­ler läm­na tips och stäl­la frå­gor. Ti­di­ga­re har in­sat­ser­na lett till att gär­nings­män har kun­nat iden­ti­fie­ras och gri­pas på plats och an­mäl­ning­ar av­slu­tas di­rekt.

– Vi tes­ta­de de här mo­bi­la kon­to­ren för­ra som­ma­ren och det föll så väl ut, bå­de bland all­män­he­ten och hos per­so­na­len, att vi nu kom­mer fort­sät­ta med dem. Vi blir mer till­gäng­li­ga och syn­li­ga för med­bor­gar­na. Med till­skot­tet av per­so­nal till de mo­bi­la kon­to­ren har vi stör­re chans att stöt­ta all­män­he­ten di­rekt och på plats, sä­ger Pia Sjun­ne­gård Dahl­bom, bi­trä­dan­de re­gi­onpo­lis­chef i Stock­holm, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.