Snab­ba be­slut i KF i mån­dags

Be­slu­ten klub­ba­des i rask takt un­der mån­da­gens mö­te i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Kväl­len vi­sa­de ock­så med stor tyd­lig­het att hel­tids­re­for­men i för­sko­lan kom­mer att bli en het val­frå­ga.

Vårt Kungsholmen - - Koll På Fullmäktige - Pa­trik Wirén

Frå­gestun­den präg­la­des till stor del av för­sko­lan och då i syn­ner­het den re­gel som även ger barn till för­äld­ra­le­di­ga rätt att va­ra hel­tid i för­sko­lan. Anna Kö­nig Jerl­myr (M) be­skrev hur Stock­holms för­sko­lor är un­der stor press me­dan fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård (S) för­sva­ra­de re­for­men.

– Den hand­lar om att öka val­fri­he­ten för för­äld­rar­na och vi kom­mer in­te att väl­ja bort barn från för­sko­lan. Det är en grund­skill­nad mel­lan oss so­ci­al­de­mo­kra­ter och er mo­de­ra­ter, re­pli­ke­ra­de hon. Tek­nis­ka nämnd­hu­set Vad gäl­ler be­slut­sä­ren­de­na or­sa­ka­de Tek­nis­ka nämnd­hu­set den längs­ta dis­kus­sio­nen. Stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jan Va­le­skog (S) kon­sta­te­ra­de att det var tred­je gång­en frå­gan togs upp i KF och upp­re­pa­de att det blir en mil­jard bil­li­ga­re att lå­ta verk­sam­he­ten va­ra kvar på Kungs­hol­men istäl­let för att flyt­ta. Al­li­an­sen fram­höll istäl­let vär­det av att läm­na in­nersta­den.

– Vi vill gö­ra en in­teg­ra­tions­in­sats ge­nom att flyt­ta verk­sam­het till för­or­ten, sa Björn Ljung (L).

Trots in­vänd­ning­ar­na be­slu­ta­des om att re­no­ve­ra te­gel­kom­plex­et och fort­sät­ta an­vän­da det som kom­mu­na­la kon­tor, även om en mind­re del gö­ras om till bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.