Fär­re stopp i SL:s rull­trap­por

Rull­trap­por, rull­band och his­sar som står still i kol­lek­tiv­tra­fi­ken kan re­ta gall­fe­ber på vem som helst. Men nya siff­ror från SL vi­sar att an­ta­let felan­mäl­ning­ar blir allt fär­re.

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Johann Bernövall

Mel­lan no­vem­ber 2015 och no­vem­ber 2016 re­gi­stre­ra­des 17 314 felan­mäl­ning­ar el­ler ser­viceä­ren­den gäl­lan­de SL:s rull­trap­por, rull­band och his­sar runt om i tun­nel­ba­ne­och pen­del­tågs­sy­ste­met. Op­po­si­tio­nen ra­sa­de och vil­le i ett press­med­de­lan­de ”felan­mä­la un­der­hål­let”.

Stock­hol­mDi­rekt har be­gärt ut siff­ror från SL som vi­sar att an­ta­let felan­mäl­ning­ar har mins­kat kraf­tigt för mot­sva­ran­de pe­ri­od 20162017 – då to­talt 14 486 felan­mäl­ning­ar gjor­des. Det är en minsk­ning med näs­tan 3 000.

– An­led­ning­en är nog att vi se­dan 2016 job­bat med att by­ta ut gam­la rull­trap­por och his­sar. 2015 av­sat­tes 1,5 mil­jar­der kro­nor till det­ta och ut­by­testak­ten är un­ge­fär 25 om året, sä­ger Claes Kei­su, pressta­les­per­son på SL.

Vid Hötor­get byt­tes ny­li­gen ett gäng rik­tigt gam­la rull­trap­por ut.

– De all­ra älds­ta rull­trap­por­na som bytts ut un­der 2017 ha­de vi där, någ­ra av dem var så gam­la som från 1950-ta­let, sä­ger Claes Kei­su.

In­te helt säk­ra rätt­vi­sa

Han vill dock tyd­lig­gö­ra att siff­ror­na in­te är helt rätt­vi­sa när det kom­mer till att räk­na ut hur of­ta rull­trap­pan el­ler his­sen står still. Dess­utom fö­re­kom­mer dub­bel­pos­ter i felan­mä­lans­sy­ste­met.

– An­tal felan­mäl­ning­ar till drift­led­nings­cen­tra­len är in­te ett mått på hur of­ta el­ler hur länge en rull­trap­pa el­ler hiss va­rit ur funk­tion. De fles­ta stopp är gans­ka kor­ta. Vis­sa stopp sker ock­så för pla­ne­rat un­der­håll.

Siff­ror­na från no­vem­ber 2016 fram till i dag vi­sar att Oden­plan är en av de sta­tio­ner med all­ra flest felan­mäl­ning­ar: 1 494 styc­ken. Ef­tersom sta­tio­nen har många rull­trap­por ger det ett snitt på 2,5 stopp – i må­na­den – per rull­trap­pa.

En po­si­ti­va aspekt

Re­se­nä­ren Mag­gan Ham­mar, som tar tun­nel­ba­nan från Oden­plan för att åka ski­dor på Gär­det, kun­de dock in­te bry sig mind­re. – Jag har be­tyd­ligt stör­re pro­blem än så. Även om jag för­står att det kan va­ra job­bigt för rö­rel­se­hind­ra­de. Men de har ju his­sen, å and­ra si­dan. Jag ser en stil­lastå­en­de rull­trap­pa som en chans till ex­tra trä­ning!

FELAN­MÄL­NING­AR 1/10 2016 TILL OCH MED 14/3 2018, TO­TALT 530 DYGN. An­tal felan­mäl­ning­ar (snitt­felan­mäl­ning­ar per rull­rap­pa, rull­band och hiss in­om pa­ren­tes) 4 365 (36,9) 415 (34,5) 1 494 (42,6) 414 (41,4) 781 (52,0) 770 (32,0) 750 (27,7)

T-Cen­tra­len Oden­plan Hötor­get Ös­ter­malm­storg Frid­hems­plan Tek­nis­ka hög­sko­lan Sund­by­bergs centrum Tens­ta Ropsten Råd­hu­set

405 (36,8) 399 (39,9) 384 (21,3)

FOTO: LIN­DA GREN

RUL­LAR. Nya siff­ror från SL vi­sar att an­ta­let felan­mäl­ning­ar blir fär­re. Mag­gan Ham­mar (lil­la bil­den) till­hör de som kan upp­skat­ta en stil­lastå­en­de rull­trap­pa. ”Det är en chans till ex­tra trä­ning”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.