Världs­sho­wen ska gö­ra magdansen till finkultur

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

En un­dans­kuf­fad men kraft­full sub­kul­tur som kny­ter sam­man kvin­nor över he­la värl­den. Magdansen har fått en oför­tjänt plats i pe­ri­fe­rin, en­ligt mag­dans­proff­set Sabriye Tekbilek. Det blir det änd­ring på nu.

En snygg la­gom av­klädd tjej i dräkt som dan­sar för­fö­riskt. Det är en van­lig as­so­ci­a­tion för många när de hör or­det ”mag­dans”. Men ing­et kun­de va­ra mer fel, en­ligt Sabriye Tekbilek.

– Mag­dans hand­lar om att vi­sa dan­sa­rens he­la käns­lo­spekt­rum. Man kan ut­tryc­ka ils­ka el­ler sorg, lik­väl som sen­su­a­li­tet. Ur ett rent fe­mi­nis­tiskt per­spek­tiv är det ett sätt att ta plats och äga sin egen kropp.

Sabriye är en av få pro­fes­sio­nel­la mag­dan­sö­ser i Sve- ri­ge. När hon in­te tur­ne­rar värl­den runt och upp­trä­der på fes­ti­va­ler, le­der hon dans­kur­ser på Sö­der­malm.

Om ba­ra en vec­ka ska hon, till­sam­mans med åt­ta av si­na ele­ver, ge sig iväg på tur­né run­tom i Eu­ro­pa – som en del av en en­semb­le med 60 mag­dan­sa­re från oli­ka de­lar av värl­den.

Pre­miär på Fol­ko­pe­ran

I år är det näm­li­gen 50 år se­dan Bal Anat, värl­dens älds­ta, fort­fa­ran­de spe­la­de mag­dans­show, sat­tes upp av ”den ame­ri­kans­ka mag­dan­sens ur­mo­der”: Ja­mi­la Sa­lim­pour. Un­der led­ning av hen­nes dot­ter, Su­hai­la Sa­lim­pour, ska fö­re­ställ­ning­en nu få en chans att mö­ta 2000-ta­lets publik i Sve­ri­ge. Och Eu­ro­papre­miä­ren, den sker på Fol­ko­pe­ran.

– Det är där vi vill va­ra, det känns rätt. Vi be­hö­ver en stor scen och de har ta­git emot oss med varm hand, sä­ger Sabriye.

”Vi vill ta plats”

Ül­kü Ho­la­go, en av dansarna, me­nar att det finns en vik­tig po­äng med att flyt­ta magdansen in i det mer fin­kul­tu­rel­la rum­met.

– Pre­cis som and­ra dans­for­mer, som fla­men­co och stre­et­dan­ce, ta­git sig in på stör­re sce­ner, vill vi ock­så att magdansen tar plats. Även om magdansen ver­kar li­te vid si­dan om den öv­ri­ga dans­värl­den i Sve­ri­ge, så ska man kom­ma ihåg att det finns ett oer­hört stort och starkt världs­om­spän­nan­de, kvin­no­do­mi­ne­rat nät­verk, där oli­ka tek­ni­ker och för­gre­ning­ar ut­veck­lats un­der lång tid, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Kvin­nan har en väl­digt kraft­full roll, de stjärn­de­sig­ners i Kai­ro och Istan­bul som tar fram dräk­ter­na är samt­li­ga kvin­nor och de rik­tigt sto­ra stjär­nor­na är 65-åri­ga da­mer med eg­na en­tou­rage av ett tju­go­tal män om­kring dem. De har en enorm sta­tus.

Bal Anat, är värl­dens älds­ta och fort­fa­ran­de spe­la­de mag­dans­show. Den upp­för­des för 50 år se­dan un­der led­ning av Ja­mi­lia Sa­lim­pour, som gick bort i de­cem­ber 2017.

Re­pe­te­rat via Sky­pe

Dan­sa­re från län­der som Chi­le, Tai­pei, Bel­gi­en och Sve­ri­ge har un­der vå­ren re­pe­te­rat fö­re­ställ­ning­en på varsitt håll, del­vis via Sky­pe.

Näs­ta vec­ka har de tre da­gar på sig att re­pe­te­ra till­sam­mans – in­nan det är dags att in­ta sce­nen på Fol­ko­pe­ran den 1 april.

– Jag vill att fler ska få upp­le­va den ma­gi och gläd­je som den här ut­trycks­for­men ger. Om vi dess­utom får en ny publik att in­tres­se­ra sig för mel­la­nöstern och dess kul­tur, då har vi nått vårt mål, sä­ger Sabriye Tekbilek. Mag­dans­sho­wen,

hen­nes dot­ter, Su­hai­la Sa­lim­pour, upp fö­re­ställ­ning­en. Dan­sa­re från län­der som Ryss­land, Chi­le och USA har gjort en au­di­tion, 60 valts ut. De har se­dan re­pe­te­rat via Sky­pe.

Un­der 2018 sät­ter

pre­miär på Fol­ko­pe­ran den 1 april och ger sig se­dan ut i Eu­ro­pa. I Sve­ri­ge ar­ran­ge­ras sho­wen av Sabriye Tekbilek, världs­känd mag­dan­sös med Dan­skol­lek­ti­vet på Sö­der.

Fö­re­ställ­ning­en har

FOTO: YLVA BERGMAN

DAN­SA­RE. Ül­kü Ho­la­go hop­pas kun­na med­ver­ka till att magdansen får en för­höjd sta­tus. SKAPAREN. Ja­li­ma Sa­lim­pour kal­las mag­dan­sens ur­mo­der. LJUD. Un­der en del av fö­re­ställ­ning­en ska­par dansarna ljud med hjälp av cym­ba­ler som fästs på fing­rar­na. PI­ON­JÄR....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.