Nya spår­vä­gen mitt i ci­ty får fler vag­nar och bre­da­re ga­tor

Bil­fria gång­stråk och ny slut­sta­tion för spår­vagns­lin­jen vid TCen­tra­len. Byg­get av nya Kla­ra­bergs­ga­tan ser ut att bli klart ti­di­ga­re än be­räk­nat – nu läggs räl­sen som ska gö­ra spår­vagnspend­ling­en till Djur­går­den be­tyd­ligt smi­di­ga­re.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Fri­da Ja­reteg

Än­da sedan 2012 har upp­rust­ning­en på­gått med att gö­ra stör­re de­len av Kla­ra­bergs­ga­tan bil­fri, samt att byg­ga spår­vagns­platt­for­mar vid T-Cen­tra­len – den nya slut­sta­tio­nen för spår­vagns­lin­jen till Djur­går­den.

När sta­den nu fär­dig­stäl­ler de­lar av sträc­kan har tra­fik­för­valt­ning­en kun­nat in­le­da sitt ar­be­te med Spår­väg Ci­ty, som in­ne­bär en för­läng­ning av spår­vagns­lin­je 7 från Kungs­träd­går­den till T-Cen­tra­len.

– Det sto­ra lyf­tet är att man eta­ble­rar en smi­di­ga­re knut­punkt och kopp­lar ihop spår­vagns­lin­jen till Djur­går­den med T-Cen­tra­len, sä­ger Pa­trik Carls­son, pro­gram­le­da­re för Spår­väg Ci­ty.

Klart ti­di­ga­re än pla­ne­rat

Och pro­jek­tet lig­ger re­dan fö­re tids­pla­nen. Den nya håll­plat­sen vid T-Cen­tra­len för­vän­tas tas i bruk för bå­de spår­vag­nar och bus­sar hös­ten 2018.

– Vi lig­ger bra till pro­duk­tions­mäs­sigt. En­ligt pla­nen kom­mer själ­va pro­duk­tio­nen hål­la på fram till slu­tet av som­ma­ren, sedan åter­står be­sikt­ning och test­kör­ning, sä­ger Pa­trik Carls­son.

Per­rong­er­na kom­mer lig­ga mel­lan tun­nel­ba­nans upp- gång­ar vid Ser­gels torg och Drott­ning­ga­tan, och även med när­het till den nya upp­gång­en från pen­del­tågs­sta­tio­nen Stock­holm ci­ty. Sträc­kan ef­ter nya håll­plat­sen vid Åh­léns följs av yt­ter­li­ga­re räls och en väx­el så att spår­vag­nar­na kan vän­da.

Bre­da gång­stråk

I dags­lä­get tra­fi­ke­rar sex vag­nar sträc­kan mel­lan Kungs­träd­går­den och Wal­de­mars ud­de. När sträc­kan blir läng­re köps två yt­ter­li­ga­re spår­vag­nar in för att kun­na upp­rätt­hål­la tät tra­fik.

Den 500 me­ter långa sträc­kan mel­lan ron­del­len på Ser­gels torg och Kla­ra nor­ra kyr­ko­ga­ta ska på bå­da si­dor av lin­je­tra­fi­ken ut­gö­ras av bre­da cy­kel- och gång­ba­nor, helt be­fri­a­de från bil­tra­fik.

– Det känns själv­klart att man ska bred­da gång­ba­nan. Vi har otro­ligt många gå­en­de där, med en pro­gnos för upp­åt 90 000 fot­gäng­a­re per dygn, in­om någ­ra år. Man ska­par en yta där man kan ha myc­ket gå­en­de och kanske ock­så ute­ser­ve­ring­ar, sä­ger Linda Cro­ne­bäck, bi­trä­dan­de pro­jekt­le­da­re vid Tra­fik­kon­to­ret.

Gång­strå­ken vid Kla­ra nor­ra och Åh­léns är i prin­cip kla­ra, och res­ten av sträc­kan vän­tas stå fär­dig i bör­jan av hös­ten.

Det sto­ra lyf­tet är att man eta­ble­rar en smi­di­ga­re knut­punkt.

FOTO: DANISH SAROEE

VÄXER FRAM. Till väns­ter: Spår­väg Ci­ty bör­jar ta form på Kla­ra­bergs­ga­tan. Till hö­ger: en skiss över hur den nya spår­vä­gen kan kom­ma att se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.