Jen­ny fick vass plast­bit i bur­ga­ren

Mitt i en tug­ga kän­de Jen­ny Berg­kvist plöts­ligt hur det skar till i mun­nen och bör­ja­de blö­da. En vass plast­bit ha­de le­gat i den köp­ta ham­bur­ga­ren och ki­lat sig fast i hen­nes gom. Tre må­na­der se­na­re har hon än­nu in­te fått nå­gon för­kla­ring från ham­bur­gerked

Vårt Kungsholmen - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker

Det var strax fö­re jul­hel­gen som Jen­ny Berg­kvist, 31, var på väg till sitt hem i Uppsa­la ef­ter en kon­sert­helg med någ­ra kom­pi­sar i Stock­holm.

In­nan hon klev på tå­get på Cen­tral­sta­tio­nen köp­te hon en ham­bur­ga­re på Bur­ger King för att ha med sig på re­san. Men mål­tids­lyc­kan blev kort­va­rig. Mitt i en tug­ga högg det plöts­ligt till i mun­nen.

– Jag upp­täck­te en plast­bit. Den var väl­digt vass. Den ki­la­des fast i gom­men så jag bör­ja­de blö­da, sä­ger Jen­ny Berg­kvist.

Hon be­rät­tar vi­da­re hur hon tog ut bi­ten ur mun­nen. En­ligt hen­ne var den cir­ka fem cen­ti­me­ter lång och ”väs­sad”.

– Det var väl­digt obe­hag­ligt och jag blev gans­ka äck­lad. Den var in­te jät­te­hård, den gick att bö­ja. Ha­de man in­te sett el­ler känt den ha­de man lätt kun­nat tug­ga i sig den, sä­ger hon.

En­ligt Jen­ny tog hon kon­takt med Bur­ger King di­rekt när hon kom hem, men re­spon­sen blev in­te vad hon för­vän­tat sig.

– Först mai­la­de jag hu­vud­kon­to­ret, men fick ing­et svar. Sedan mai­la­de jag igen och då ring­de de upp och sa­de att det förs­ta mai­let in­te kom­mit fram. Jag skrev även på de­ras Fa­ce­book­si­da och fick ef­ter ett tag ett PM. Där­ef­ter ha­de jag te­le­fon­kon­takt med dem tre gång­er och skic­ka­de bil­der. Vi skul­le hö­ras när­ma­re ef­ter jul men jag har än­nu in­te fått svar, sä­ger Jen­ny Berg­kvist.

Spa­ra­de den i fry­sen

Hon er­bjöd sig även att vi­sa ham­bur­ga­ren, som hon spa­ra­de i fry­sen. Nå­got ham­bur­ger­ked­jan, en­ligt Jen­ny, ska ha tac­kat nej till. Vid ett av sam­ta­len er­bjöds hon i stäl­let en ny mål­tid som kom­pen­sa­tion. Dä­re­mot fick hon ald­rig nå­gon för­kla­ring till vad ha­de gått fel. Nu, tre må­na­der se­na­re, har hon för­sökt få kon­takt med ham­bur­ger­ked­jan på nytt, ut­an fram­gång.

– Det var in­te jät­tetrev­ligt di­rekt att er­bju­das ett gra­tis me­al. Det vik­ti­gas­te för mig är att få ve­ta var­för den här plast­bi­ten låg där, sä­ger hon.

– För mig kän­des det som om nå­gon väs­sat en plast­bit och lagt den i ham­bur­ga­ren för att ska­da folk. Jag tyc­ker där­för att de bor­de för­sö­ka ta re­da på var den kom ifrån.

En­ligt Bur­ger King Swe­dens mark­nads­chef Li­na Nils­son har fö­re­ta­get från centralt håll va­rit i kon­takt med re­stau­rang­che­fen på den ak­tu­el­la re­stau­rang­en på Cen­tral­sta­tio­nens öv­re plan.

– Vi ser myc­ket all­var­ligt på den här ty­pen av hän­del­ser då mat­sä­ker­het står högt upp på vår lis­ta. Re­stau­rang­che­fen har där­för ta­git kon­takt med gäs­ten di­rekt (i de­cem­ber) för att fram­förallt be­kla­ga det in­träf­fa­de. Hon har även er­bju­dit gäs­ten er­sätt­ning samt bett gäs­ten att skic­ka bil­der på det främ­man­de fö­re­må­let som låg i bur­ga­ren. Det­ta be­hö­ver vi för att kun­na föl­ja upp, se över vår drift och om ak­tu­ellt ock­så re­kla­me­ra va­ran som det främ­man­de fö­re­må­let kan ha kom­mit från, sä­ger hon i en skrift­lig kom­men­tar.

Re­stau­rang­en be­kla­gar det in­träf­fa­de.

– Den­na gång­en har det up­pen­bar­li­gen brustit i nå­gon ru­tin i re­stau­rang­en, vil­ket vi be­kla­gar, sä­ger Li­na Nils­son.

FOTO: PRIVAT

PLAST­BIT. Jen­ny Berg­kvist fick ont i gom­men när hon bet i bur­ga­ren som in­ne­höll en myc­ket oöns­kad över­rask­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.