GODISBUTIKEN JUBLAR NÄR 2 500 TON­Å­RING­AR FLYT­TAR IN

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Johann Bernövall

När höst­ter­mi­nen drar igång i au­gusti in­va­de­ras Hant­ver­kar­ga­tan av 2 500 ele­ver som ska plug­ga på nya An­na Whit­locks gym­na­si­um. Det får hand­la­re i om­rå­det att gnug­ga hän­der­na –men SL sit­ter still i bå­ten.

När vi be­sö­ker den ny­öpp­na­de go­dis­af­fä­ren på Hant­ver­kar­ga­tan är det stiltje. An­led­ning­en sta­vas påsklov.

– Vid kloc­kan 15 är det rus­ning från grund­sko­lan in­till i van­li­ga fall, sä­ger bu­tiks­bi­trä­det Mi­mie Trönn­berg som så klart hop­pas att ton­å­ring­ar­na på An­na Whit­locks gym­na­si­um kom­mer ut­ö­ka den stri­da ström­men av go­dis­sug­na i höst.

– Det har sä­kert fun­nits med i tan­kar­na när äga­ren val­de att öpp­na här, sä­ger hon.

Li­te läng­re ned på ga­tan lig­ger Mix max, en bu­tik som kal­lar sig stans ro­li­gas­te. Där säl­jer man pri­märt lek­sa­ker. Men ock­så så­dant som kan va­ra an­vänd­bart för sko­le­le­ver.

– Så klart tyc­ker vi det är jät­te­kul med mer fart och fläkt på ga­tan. Och vi kom­mer kö­pa in ex­tra myc­ket skol­gre­jer så som block och mi­niräk­na­re. För­mod­li­gen kom­mer vi skyl­ta om till ter­mins­star­ten, sä­ger bu­tiksä­ga­ren Jo­han Ja­kobs­son.

SL ser inga pro­blem

Me­dan hand­lar­na på ga­tan för­be­re­der sig för fullt för ton­årsin­va­sio­nen sit­ter SL still i bå­ten. Inga för­änd­ring­ar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken är pla­ne­ra­de. Sko­lan lig­ger på en plats där bå­de fle­ra bus­sar och tun­nel­ba­nan lig­ger just ut­an­för dör­ren.

Att 2 500 ung­do­mar flyt­tar in tror man på SL ”nog ska gå bra”.

– Den hos oss som skött de­talj­di­a­lo­gen med kom­mu­nen kring det här är på se­mes­ter, men ge­ne­rellt är det så att den här de­len av Kungsholmen av väl­digt väl­för­sörjd när det kom­mer till kom­mu­ni­ka­tio­ner. Så just nu finns inga pla­ner på för­änd­ring­ar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, sä­ger Christi­an Hoff­mann, press­kom­mu­ni­ka­tö­ren på SL.

TC på gångav­stånd

Han på­pe­kar även att Cen­tral­sta­tio­nen finns på gångav­stånd för de som kom­mer med pen­del­tåg.

Men cy­klis­ter­na då? Det har kom­mu­na­la bygg­bo­la­get Si­sab, som re­no­ve­rat sko­lan, tänkt på.

– Det in­går ett an­tal cy­kel­ställ på Gar­var­ga­tan i själ­va iord­nings­stäl­lan­det av sko­lan. Se­dan hand­lar det om att an­pas­sa sig när man mär­ker hur många ele­ver som cyklar till sko­lan, sä­ger Tho­mas Berg­sell, pressta­les­per­son på Si­sab.

Vi kom­mer kö­pa in ex­tra myc­ket skol­gre­jer så som block och mi­niräk­na­re. För­mod­li­gen kom­mer vi skyl­ta om till ter­mins­star­ten.

FOTO: ERIK SIMANDER

LUNCH. Do­na­tel­la Maz­zeo ar­be­tar på piz­ze­ri­an på ga­tan där An­na Whit­locks gym­na­si­um kom­mer att öpp­na. ”Vi har pra­tat om att sko­lan ska öpp­na, men jag vet in­te än­nu om vi kom­mer ha någ­ra sär­skil­da er­bju­dan­den till ele­ver­na. Vår lunch är re­dan po­pu­lär”, sä­ger hon.

GODISKUNGAR. Den ny­öpp­na­de godisbutiken hop­pas nytt­ja su­get hos ele­ver­na som flyt­tar in på ga­tan i au­gusti.

INVASION. Hant­ver­kar­ga­tan kom­mer i au­gusti få upp­le­va tram­pet från 2 500 nya sko­le­le­vers föt­ter.

KÄK. Me­no Ma­le, piz­ze­ria på Hant­ver­kar­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.