Pe­nis­kons­ten tas bort ef­ter gran­nars kla­gan

En vägg på Kro­no­bergs­ga­tan på Kungsholmen har un­der fle­ra år fun­ge­rat som en plats för ga­tu­konst. Det se­nas­te ver­ket är en blå jät­te­pe­nis.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Det se­nas­te ver­ket på Kro­no­bergs­ga­tan har se­dan det stod klart i ons­dags mor­se väckt star­ka re­ak- ti­o­ner. Ef­ter en vec­ka ska det nu må­las över, men först ska de som vill tit­ta få chan­sen.

Det är fas­tig­hets­ä­ga­ren Atri­um Ljung­berg som un­der fle­ra år lå­tit konst­närs­kol­lek­ti­vet Li­vet ska­pa på hus­fa­sa­den. Det se­nas­te ver­ket, ”Fuck the world”, är sig­ne­rat ga­tu­konst­nä­ren Ca­ro­li­na Falk­holt och fö­re­stäl­ler en blå er­i­ge­rad pe­nis.

Ver­ket har se­dan det stod klart i ons­dags mor­se väckt många re­ak­tio­ner, bland an­nat på so­ci­a­la me­di­er. ”Li­be­ra­ler­na har star­tat val­rö­rel­sen”, skäm­ta­de SvD:s le­dar- skri­bent Ivar Ar­pi på Twit­ter. Li­be­ra­ler­na på Kungsholmen sva­ra­de med att de­men­te­ra sam­rö­re med den blåa pe­ni­sen på sin Fa­ce­book-si­da.

Gran­nars in­tres­sen

Un­der tors­da­gen fat­ta­de fas­tig­hets­ä­ga­ren Atri­um Ljung­berg ett be­slut om ”Fuck the world”. Det upp­märk­sam­ma­de konst­ver­ket blir kvar, men ba­ra i en vec­ka.

Nor­malt sett bru­kar konst­ver­ken på väg­gen på Kro­no­bergs­ga­tan sit­ta up­pe i sex må­na­der men nu har man, en­ligt ett press­med­de­lan­de sett ”till de när­mas­te gran­nar­nas in­tres­sen”.

– Kul­tur och konst är en vik­tig del i ut­veck­ling­en av in­tres­san­ta stads­mil­jö­er. Vi är gi­vet­vis må­na om den konst­när­li­ga fri­he­ten men sam­ti­digt mås­te vi re­spek­te­ra de när­mas­te gran­nar­nas åsik­ter. Ge­nom att lå­ta ver­ket sit­ta up­pe un­der en kor­ta­re pe­ri­od er­bju­der vi al­la in­tres­se­ra­de att ta del av ver­ket,sä­ger Ca­mil­la Klint, mark­nads­om­rå­des­chef på Atri­um Ljung­berg i ett press­med­de­lan­de.

Lik­nan­de i New York

Ti­di­ga­re har Ca­ro­li­na Falk­holt väckt upp­se­en­de med ett snar­likt verk i New York där pe­ni­sen var röd­fär­gad.

”No ti­me 4 ball$$ (ver­kets ti­tel. red. anm) ... Har ald­rig hört så många skratt och sett så många gla­da an­sik­ten bakom min rygg när jag må­lat som i dag när jag gjor­de den här på Broo­me Stre­et”, skrev hon då på sin In­stagram. Det ver­ket må­la­des dock över ef­ter ett par dygn ef­ter att gran­nar pro­te­ste­rat även där.

Vi är gi­vet­vis må­na om den konst­när­li­ga fri­he­ten men sam­ti­digt mås­te vi re­spek­te­ra de när­mas­te gran­nar­nas åsik­ter.

FOTO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

FÖR­SVIN­NER SNART. Konst­ver­ket på Kro­no­bergs­ga­tan väc­ker re­ak­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.