Öde­hu­sets krog till sa­lu

En­da hy­res­gäs­ten i fas­tig­he­ten. Nu är thaikro­gen i öde­hu­set på Fle­ming­ga­tan till sa­lu.

Vårt Kungsholmen - - Sidan 1 - Per Brandt

Det har va­rit nå­gon form av tvist med om­bygg­na­den som ska va­ra löst.

I fle­ra år har fas­tig­he­ten på Fle­ming­ga­tan stått så gott som tom, vil­ket fått många Kungs­holms­bor att und­ra var­för och vad som ska hän­da med fas­tig­he­ten. En­da hy­res­gäs­ten på länge har va­rit thaikro­gen Kacha thai di­ning, och nu är den till sa­lu.

En­ligt an­non­sen en ”väl fun­ge­ran­de” krog med ”bra kas­sor ut­an för myc­ket in­sats”. Ing­et om själ­va fastig- he­ten el­ler ens ga­tan nämns i an­non­sen men mäk­la­ren be­rät­tar att de har en del in­tres­sen­ter och att de har fått en del frå­gor om hu­set.

– Det är det, men vi har sva­rat med den in­for­ma­tio­nen som vi har fått, att det har va­rit nå­gon form av tvist med om­bygg­na­den som ska va­ra löst och att hu­set ska bör­ja frä­schas upp. Men oav­sett det så fun­ge­rar thaire­stau­rang­en ut­an pro­blem, sä­ger Na­resh Shar­ma på NMK fö­re­tags­mäk­la­re som skö­ter för­sälj­ning­en av verk­sam­he­ten.

En­ligt ho­nom mås­te en ny kö­pa­re god­kän­nas av fas­tig­hets­ä­ga­ren ef­tersom hy­res­av­ta­let mås­te över­lå­tas men det ska in­te va­ra pro­blem ef­tersom de ”ba­ra pre­sen­te­rar se­ri­öst folk”. Och att hit­ta en kö­pa­re lär in­te bli svårt hel­ler spår han.

Så är nå­got på väg att hän- da med hu­set? Nej. En­ligt fas­tig­hets­ä­ga­ren rustas hu­set med jäm­na mel­lan­rum men finns inga nya sto­ra pla­ner ut­an ” det står bra där det står” lå­ter han häl­sa och ber att få åter­kom­ma när det änd­ras.

FO­TO: MAJA BRAND

TILL SA­LU. Kacha Di­ning, som lig­ger i det nästin­till tom­ma hu­set på Fle­ming­ga­tan, är till sa­lu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.