Ska Stock­holm ar­ran­ge­ra OS?

Vårt Kungsholmen - - Hej Kungsholmen -

Siv Nord­berg, 75, och Wi­vi­an­ne Gö­rans­son, 83, pen­sio­nä­rer, Got­lands­ga­tan: – Nej, in­te då. Det var bra att nya sty­ret sa nej. Det är snö­brist och för dyrt, peng­ar­na bör gå till and­ra sa­ker. Lars Wy­ke, 82 år, pen­sio­när, Pri­mus­ga­tan: – Ab­so­lut in­te. Det bru­kar ald­rig gå ihop eko­no­miskt och jag tyc­ker in­te vi har plats för det hel­ler. Ol­le Eriksson, 64 år, pen­sio­när, Kungstens­ga­tan: – Ja, ab­so­lut. Jag tror det skul­le va­ra bra för vin­te­rid­rot­ten att få ett OS och att det för­läggs i Stock­holm. För­träff­ligt. Sa­ra Lin­den, 22, plug­gar film­ve­ten­skap på Gär­det: – Nej in­te di­rekt. OS är ing­et som gyn­nar stä­der. Så jag blev glad när jag fick hö­ra att det in­te skul­le bli av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.